Phật Học Vấn Đáp

Khi nhất tâm xưng danh hiệu Phật, lại vướng mắc vào sự cầu vãng sinh. Như thế, dường như có hai niệm chăng?

8/18/2022 6:59:21 PM
Cầu vãng sinh phải phát nguyện sớm chiều. Nếu khi xưng danh hiệu phải nhất tâm niệm không được xen tạp. Ví như người học trò đọc sách làm văn, đó là hành vi (hạnh). Nguyên nhân mà người học trò ấy đọc sách làm văn là vì cái gì? Vì thi đậu, phải làm quan. Đó là tâm nguyện (nguyện).

Ngồi ngay ngắn niệm Phật, e khó thu nhiếp tâm, chẳng bằng đi kinh hành. Tham cứu “niệm Phật là ai?”, phải có nghi tình phát khởi. Nghi tình chưa khởi, hãy thầm niệm Phật đi! Người đạt Thiền định tuy nguyện lực không sâu cũng có thể vãng sinh. Nhưng người tu Tịnh nghiệp phải đủ Tín, Nguyện, Hạnh, như cái đỉnh ba chân không thể thiếu một.  Lúc giáo pháp diệt hết, hễ giơ lên một cọng cỏ liền trở thành súng ống, gươm giáo có thể giết người. Khi ấy, mọi giáo pháp đã diệt chỉ còn một câu A di đà cứu người. Nếu có người niệm được trọn vẹn một câu thì làm thầy thế gian.
 

Trích từ:  Tịnh Độ Vựng Ngữ | Dịch Giả :Hòa Thượng Thích Minh ThànhCâu Hỏi Ngẫu Nhiên

Trở Lại Trang Câu Hỏi