Phật Học Vấn Đáp

Xin hỏi học Phật có thứ tự không ạ?

8/14/2022 7:45:10 AM
Có. Học Phật là có thứ tự, nhất định phải từ Trì giới, Đắc định, Khai huệ, đây là tổng nguyên tắc lớn, không thể điên đảo Giới Định Huệ tam học. Trì giới nhất định phải làm từ “Đệ Tử Quy”, từ “Cảm Ứng Thiên”. Nếu không từ “Đệ Tử Quy”, từ “Cảm Ứng Thiên” thì bạn phải học Tiểu Thừa. Kinh luận của Tiểu thừa rất nhiều, rất không dễ học, không đơn giản như văn hóa truyền thống. Cho nên tổ tiên xưa của chúng ta, từ giữa triều nhà Đường về sau đã bỏ đi Tiểu Thừa, đã dùng Nho và Đạo để thay thế. Trong khoảng một ngàn ba trăm đến một ngàn bốn trăm năm này, mỗi một tông phái tu học ở Trung Quốc, bất luận là tại gia hay xuất gia, thành tích rất rạng rỡ, đời đời đều có cao tăng, cao sĩ, đây là điều mà chúng ta phải nên biết. Nếu bỏ đi “Đệ Tử Quy” và “Cảm Ứng Thiên”, “Thập Thiện Nghiệp”’ thì có thể nói là bạn đang nghiên cứu Phật học, bạn không phải là học Phật, bạn không có được thọ dụng chân thật của Phật pháp. Nếu ở thế gian dùng Phật học, giống như trong trường đại học hiện nay ở nước ngoài, đều có khoa triết học, trong đó có khoa mục này, dùng Phật học có thể lấy được học vị tiến sĩ triết học.

Trích từ:  Học Phật Vấn Đáp. Hòa Thượng Thích Tịnh Không


Thẻ
Học Phật       

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên

Trở Lại Trang Câu Hỏi