Phật Học Vấn Đáp


Người ăn chay trường có thể ăn hàu, ăn trai, chính là loài có vỏ đúng không?
Có một vị xuất gia đã vãng sanh, lúc sanh tiền đã nói với mẹ chồng của con rằng người ăn chay trường có thể ăn hàu, ăn trai, chính là loài có vỏ. Mẹ chồng con rất chấp trước đối với cách nói này, xin Lão pháp sư từ bi khai thị.
Hòa Thượng Thích Tịnh Không | Xem: 591

8/14/2022 6:44:46 AM
Tốt nhất là không ăn, vì sao vậy? Những loài này thuộc về động vật, trừ khi có bệnh, thầy thuốc kê thuốc thì có thể dùng, nếu không phải thuốc thì không được. Thật sự trì giới tinh nghiêm thì dù cho thuốc cũng không dùng, họ phải tìm sản phẩm khác để thay thế. Đây là dưỡng tâm từ bi của chính mình, không kết oán thù với chúng sanh.

Trích từ:  Học Phật Vấn Đáp.

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên

Từ Ngữ Phật Học Trong Phần Vấn Đáp


Thẻ
Khai Thị        Ăn Chay        Vãng Sanh        Xuất Gia       

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật