Phật Học Vấn Đáp


Phải sám hối nghiệp chướng như thế nào để không phải dùng thuốc chữa bịnh lưỡng cực?
Đệ tử Diệu Âm ngu si, nghiệp chướng sâu nặng, bị bệnh rối loạn lưỡng cực, gọi là bệnh nghiệp chướng, đã gần hai mươi năm rồi. Khẩn xin Lão pháp sư từ bi thương xót nói cho đệ tử phải sám hối nghiệp chướng như thế nào để không phải dùng thuốc .
Hòa Thượng Thích Tịnh Không | Xem: 469

8/14/2022 6:31:30 AM
Tôi giới thiệu cho bạn xem tiết mục “Sơn Tây Tiểu Viện”, “Vì sao không được ăn nó”, bạn hãy xem những đĩa này. Sau khi xem xong thì bạn cứ y giáo phụng hành. Những người đó là tụng “Kinh Địa Tạng”, niệm Địa Tạng Bồ Tát, có thể được, tiêu nghiệp chướng thì dùng tiếng Kinh, Thánh hiệu Bồ Tát sẽ rất có hiệu quả. Đợi đến khi nghiệp chướng tiêu trừ rồi thì bạn lại tiếp tục chuyên niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tịnh Độ.

Trích từ:  Học Phật Vấn Đáp.

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên

Thẻ
Hư Vân        Tử        Nghiệp        Chướng        Sám Hối       

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật