Phật Học Vấn Đáp


Học Kinh giáo để hoằng pháp lợi sanh có nhất định phải đến bên Ngài để học tập không ?
Ở Thanh Hải có mấy đệ tử muốn học Kinh giáo. Xin hỏi học Kinh giáo để hoằng pháp lợi sanh có nhất định phải đến bên Ngài để học tập không ?
Hòa Thượng Thích Tịnh Không | Xem: 548

8/13/2022 8:40:27 PM

Việc này không cần. Hiện nay chúng tôi dùng dạy học từ xa, chỉ cần bạn biết phương pháp. Phương pháp này quan trọng nhất là phát tâm Bồ đề. Tâm Bồ đề là gì? Tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chánh giác, tâm từ bi, trước hết phải phát được tâm này. Thật sự có thể làm được xả mình vì người, cũng chính là nói khởi tâm động niệm vì chánh pháp cửu trụ, vì chúng sanh khổ nạn, không nghĩ đến bản thân nữa, điểm này vô cùng quan trọng. Cho nên, phát tâm là căn bản. Sau khi phát tâm, trước hết học tập khóa trình nền tảng, khóa trình nền tảng chính là Đệ Tử Quy, Cảm Ứng Thiên, Thập Thiện Nghiệp Đạo. Ba môn học này thật sự thực hiện được rồi thì Tam Quy, Ngũ Giới, Sa di Luật Nghi tự nhiên có thể làm được, không có chút khó khăn nào. Hiện nay thông thường cảm thấy khó khăn là bởi vì không có nền tảng, nền tảng làm tốt rồi thì sẽ không có khó khăn. Sau đó học một bộ kinh, “nhất môn thâm nhập, trường kỳ huân tu”, thuộc lòng rồi thì tự nhiên sẽ biết giảng.

Học tập tốt nhất là dùng đĩa VCD. Đĩa VCD rất dễ tìm, đến Hiệp hội của chúng ta để tìm cũng không có gì khó, ở đây sẽ cung cấp cho bạn. Chỉ cần học một bộ, bạn hãy nghe, nghe đi nghe lại, người xưa nói “đọc sách ngàn lần, nghĩa kia tự hiểu”. Tôi tin rằng bạn có thể nghe được một trăm lần thì bạn sẽ giảng được, bạn có thể đi khắp nơi để giảng, học giảng. Sau đó cảnh giới của bạn sẽ nâng lên theo từng năm, càng giảng càng hay, số lần giảng phải giảng nhiều. Cho nên, khóa trình căn bản vô cùng quan trọng. Nếu không học tốt khóa trình căn bản thì bạn đi ra ngoài giảng Kinh, đến khi giảng cũng không tệ, danh văn lợi dưỡng đều đến, lúc đó bạn có thể chống đỡ nổi không? Nếu không chống đỡ nổi thì rất dễ bị đọa lạc, không phải là bạn độ chúng sanh mà là bạn bị chúng sanh độ cho chạy mất. Tâm tham sân si mạn của bạn thảy đều khởi, đó là hủy hoại chính mình. Cho nên khóa trình nền tảng vô cùng quan trọng, chân thật có thể buông xuống, không cầu danh văn lợi dưỡng thì được.

Ở trong xã hội này, thật sự muốn có thể giữ được mình thì ngay cả đạo tràng cũng không thể có. Có đạo tràng thì bạn sẽ có lo nghĩ, bạn sẽ phân tâm, không thể chuyên tâm. Thành tựu cả đời này của tôi chính là do không có đạo tràng, sống ở đạo tràng của người khác. Nếu chính mình không có đạo tràng để ở thì ở một am tranh nhỏ là được. Hai, ba người cộng tu với nhau, không cần mở rộng, không cần làm lớn, vì sao vậy? Đỡ phải lo, không phải vì việc này mà lo lắng. Mỗi ngày chúng ta có thể ăn đủ no, mặc đủ ấm, có chỗ nhỏ có thể che mưa che nắng, vậy đủ rồi. Có thời gian nữa thì học tập Kinh giáo, luyện tập giảng Kinh, chỉ cần có người nghe, đi khắp nơi giảng, giảng từng biến từng biến một, chính là giảng một bộ Kinh đến cùng. Một bộ Kinh có thể giảng được một trăm lần, giảng được hai trăm lần, ba trăm lần, thành thục rồi. Sau đó, chân thật có thể giảng xong ba trăm lần thì có thể học bộ kinh kế tiếp; không học cũng được, còn nếu học thì sẽ rất dễ, vì sao vậy? Bạn đã có nền tảng rất tốt rồi.


Trích từ:  Học Phật Vấn Đáp.

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên

Thẻ
Thập Niệm       

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật