Phật Học Vấn Đáp

Tiền quyên góp thập phương cho vay có tội không?
Nếu phát tâm vì lợi ích của thập phương thì mới đem tiền quyên góp cho cá nhân vay, nhưng trên sự tướng có sai lầm, quả báo như thế nào ạ?

8/13/2022 8:38:53 PM
Việc này bạn có thể đọc điều “Giới trộm cắp” trong Sa di Luật Nghi, trong đó nói rất rõ ràng, rất tường tận, bạn sẽ hiểu rõ thôi. Tiền quyên góp vì lợi ích thập phương, lợi ích chúng sanh, không được mang cho cá nhân. Quy củ trong cửa Phật rất lớn, tiền mua gạo không được mua rau, tiền mua rau không được mua dầu, nhân quả một chút cũng không thể sai. Sai rồi thì người nào làm, người đó phải chịu trách nhiệm. Cho nên hễ bạn đại công vô tư, ngôi chùa sẽ được quản lý rất tốt, mọi người trong đó sẽ tâm an, trọng đạo, họ không sanh phiền não, họ mới thật sự có thể học đạo.

Trích từ:  Học Phật Vấn Đáp. Hòa Thượng Thích Tịnh KhôngCâu Hỏi Ngẫu Nhiên

Trở Lại Trang Câu Hỏi