Phật Học Vấn Đáp


Đem đĩa VCD tên người vãng sanh thờ cúng ở trong chùa. Xin hỏi có như pháp không ạ?
Dùng máy tính để ghi tên của người vãng sanh vào đĩa VCD, nhưng do đạo tràng không có điều kiện để chiếu đĩa, chỉ đem đĩa VCD thờ cúng ở trong chùa. Xin hỏi có như pháp không ạ?
Hòa Thượng Thích Tịnh Không | Xem: 536

8/13/2022 8:37:00 PM
Bạn có thành ý thì sẽ như pháp, bạn có thiện hạnh thì như pháp. Nếu không có thành ý, không thiện hạnh, giao việc siêu độ cho chùa, xem như chẳng liên quan gì tới mình, vậy thì không như pháp. Siêu độ thật sự, phải nương vào thiện tâm thiện hạnh của mình, hồi hướng công đức của thiện tâm thiện hạnh, vậy thì như pháp. Đây chính là điều mà Quang Mục nữ, Bà la môn nữ ở trong Kinh Địa Tạng đã làm.

Trích từ:  Học Phật Vấn Đáp.

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên

Thẻ
Vãng Sanh       

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật