Phật Học Vấn Đáp

Không cần Quán Âm, Thế Chí và hết thảy các Thánh Chúng cùng đến tiếp dẫn được không?
Liệu có thể chấp trước vào việc chỉ mong một bổn tôn Di đà đến tiếp dẫn mà không cần Quán Âm, Thế Chí và hết thảy các Thánh Chúng cùng đến tiếp dẫn không?

8/13/2022 5:23:35 PM

Tốt nhất bạn không nên chấp trước, vì sao vậy? Chấp trước là chướng ngại đối với việc vãng sanh của bạn, bạn phải buông xuống phân biệt, chấp trước thì mới có cảm ứng với thế giới Tây Phương Cực Lạc. Bạn phải biết rằng, giống như bạn đi du lịch đến một nơi nào đó, rất nhiều người hoan nghênh bạn đến, hay nói cách khác, đối với bạn mà nói thì đó là một sự tôn trọng, một loại vinh dự. Bạn xem người thượng phẩm thượng sanh, Phật nói rồi, Phật với rất nhiều hóa Phật đến tiếp dẫn. Công phu kém hơn một chút, Phật dẫn theo Bồ tát, A la hán đến đón tiếp. Nếu nói chỉ có một tôn Phật A di đà, bên cạnh A di đà Phật không có người nào, thì công phu của bạn không sâu, phải hiểu điều này. Hễ có thể vãng sanh là được rồi, đừng nghĩ đến việc khi lâm chung chỉ có một mình Phật A di đà, còn Quán Âm, Thế Chí thì mình không cần. Nếu bạn có ý niệm này thì e rằng bạn không vãng sanh được, vì sao vậy? Bạn còn có phân biệt, chấp trước nghiêm trọng.

Gần đây tôi giảng Kinh Hoa Nghiêm, đã nói rất nhiều đến buông xuống vọng tưởng phân biệt chấp trước, bạn vốn dĩ là Phật. Trong Kinh Hoa Nghiêm đã nói vô cùng rõ ràng: “Hết thảy chúng sanh đều có trí huệ đức tướng của Như Lai, nhưng vì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc”. Vì sao bạn không buông xuống được vọng tưởng, chấp trước của bạn? Trong kinh giáo Đại thừa nói, buông xuống chấp trước chính là A la hán, buông xuống phân biệt chính là Bồ tát, buông xuống vọng tưởng thì bạn chính là Phật. Hãy niệm Phật cho tốt, trong tâm chỉ có một câu A di đà Phật, tất cả những phân biệt, chấp trước khác thảy đều buông xuống, vậy mới tương ưng.

Mình vãng sanh cần phải nên có nhiều Phật Bồ tát đến tiếp dẫn, đây cũng là vọng tưởng, cũng là phân biệt chấp trước; nếu một vị cũng không cần thì cũng là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Tốt nhất đừng nghĩ tới những điều này, công phu chín muồi rồi thì hết thảy tùy duyên mà không phan duyên. Phan duyên chính là mình nghĩ như thế này thế kia, tùy duyên chính là hết thảy đều tùy thuận, A di đà Phật dẫn theo người nào đến tiếp dẫn đều hoan hỉ, không dẫn người nào đến cũng hoan hỉ, chính mình nhất định không có phân biệt, như vậy mới tốt.

Trích từ:  Học Phật Vấn Đáp. Hòa Thượng Thích Tịnh Không


Thẻ
Thế Chí       

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên

Trở Lại Trang Câu Hỏi