Phật Học Vấn Đáp

Mộng thấy A Di Đà Phật tiếp dẫn, nhưng không đi vì con nhỏ, vì sao Phật không đến tiếp dẫn nữa?
Đệ tử có một đồng nghiệp làm công việc vận chuyển rượu thuốc lá, học Phật chưa đến một năm, tinh tấn niệm Phật. Có một ngày trong mộng thấy Tây Phương Tam Thánh đến tiếp dẫn, lúc đó anh ấy khởi một ý niệm: con của mình vẫn còn nhỏ, xin A Di Đà Phật mấy năm sau mới đến tiếp dẫn. A Di Đà Phật lập tức biến mất không thấy nữa. Đến nay đứa bé đã lớn rồi nhưng vẫn không thấy A Di Đà Phật đến tiếp dẫn, xin hỏi đời này có thể vãng sanh không? Công việc rượu và thuốc lá không phải là sự nghiệp như pháp, vì sao A Di Đà Phật vẫn đến tiếp dẫn?

8/12/2022 11:03:07 PM
A Di Đà Phật đến tiếp dẫn nhất định là có nhân duyên kiếp trước, kiếp này bạn niệm Phật, thời gian học Phật không dài, nhưng thiện căn trong đời quá khứ sâu dày mà bạn không biết. Những năm đầu chúng tôi ở Washington D.C. nước Mỹ, có một người Trung Quốc mở một quán cơm ở đó, tên là Chu Quảng Đại, cả đời không học Phật. Lúc đó ông ấy phát bệnh ung thư, bác sĩ tuyên bố không có cách gì cứu. Thân bằng quyến thuộc của ông đến đền chùa để cầu Thần bái Phật, xem thử có kỳ tích xảy ra không. Tịnh Tông Học Hội chúng ta có một đồng học đã đến khai thị cho ông ấy, đừng lưu luyến thế gian này nữa, cũng đừng vấn vương thân thể này nữa, khuyên ông ấy niệm Phật vãng sanh. Sau khi ông ấy nghe rồi thì chân thật nghe lời làm theo, lập tức gọi người nhà của ông ấy thảy đều giúp ông ấy niệm Phật, hình như được ba ngày thì vãng sanh, thoại tướng vô cùng tốt. Từ trước tới nay ông ấy chưa từng tiếp xúc với Phật pháp. Đây là thiện căn trong đời quá khứ, ở trong đời này ông không gặp được duyên, đến lâm chung mới gặp được. Vừa gặp được thì liền tin tưởng, liền tiếp nhận, liền chân thật buông xuống, không cầu bác sĩ nữa, nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ, ba ngày thì thành tựu. Đây cũng là làm ra thị hiện cho chúng ta, trong Kinh Di Đà nói “hoặc một ngày cho đến bảy ngày” nhất tâm xưng niệm, đều có thể vãng sanh. Ông ấy có tín tâm kiên định, có nguyện vọng khẩn thiết, chân thật là đã mãn nguyện.

Trích từ:  Học Phật Vấn Đáp. Hòa Thượng Thích Tịnh Không


Thẻ
Niệm Phật        Vãng Sanh        Nghiệp        Học Phật        Tinh Tấn       

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên

Trở Lại Trang Câu Hỏi