Phật Học Vấn Đáp

Xin hỏi có nhất định phải có công phu thật sự thì mới có thể thấy được A Di Đà Phật hiện thân không?

8/12/2022 10:54:08 PM
Điều này cũng không nhất định, đương nhiên chủ yếu vẫn là phải có công phu chân thật. Không có công phu chân thật, nhưng trong đời quá khứ niệm Phật niệm rất tốt, rất như pháp, có thiện căn sâu dày, cũng có thể thấy được. Sự hiện thân này quá nửa là hóa thân, hơn nữa thời gian đều không dài, thỉnh thoảng gặp một lần. Nếu thường hay thấy thì là phiền phức lớn! Đó không phải là thật, đó là giả, không thể nào thường hay thấy được.

Trích từ:  Học Phật Vấn Đáp. Hòa Thượng Thích Tịnh Không


Thẻ
Công Phu        A Di Đà       

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên

Trở Lại Trang Câu Hỏi

Từ Ngữ Phật Học Trong Phần Vấn Đáp