Phật Học Vấn Đáp

Niệm phật chẳng cần phải trường trai, có đúng vậy chăng?
Niệm Phật chẳng cần phải trường trai, có đúng vậy chăng?

8/11/2022 7:51:35 AM

Nếu trước đã phát tâm Bồ đề, nhất định chẳng cần phải hỏi lời này. Ngày xưa, có một vị quan hỏi ngài Mã Tổ:

– Ăn thịt hay không ăn thịt là đúng?

Ngài Mã Tổ đáp:

– Ăn là lộc của quan Trung thừa, không ăn là phước của quan Trung thừa.

Lời này thật có ý vậy!

Trích từ:  100 Câu Hỏi Đáp Về Việc Niệm Phật.


Thẻ
Niệm Phật       

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên

Trở Lại Trang Câu Hỏi

Từ Ngữ Phật Học Trong Phần Vấn Đáp