Tác Giả

Cư Sĩ Mao Lăng Vân cung kính kết tập

1. Chỉ Chuyên Lấy Niệm Phật Làm Chánh Hạnh
2. Chỉ Có Pháp Niệm Phật Cầu Sinh Tịnh Độ Là Thẳng Tắt Nhất
3. Chỉ Lấy Niệm Phật Làm Chính
4. Có Hai Pháp Thực Hành Niệm Phật
5. Cội Gốc Của Sanh Tử Chính Là Các Thứ Vọng Tưởng Hằng Ngày Của Chúng Ta
6. Con Người Có Cùng Một Tâm Nhưng Ai Nấy Ưa Thích Khác Nhau
7. Đại Sư Liên Trì Phổ Khuyến Giới Sát Phóng Sanh
8. Lược Dẫn Phật Thuyết Vô Lượng Thọ Kinh
9. Người Đời Chẳng Biết Chỗ Vi Diệu Pháp Môn Niệm Phật Cho Là Cạn Cợt
10. Nguyên Do Của Bệnh Tật Phần Nhiều Từ Sát Sinh Mà Ra
11. Niệm Phật Cầu Sanh Tịnh Độ Là Muốn Rốt Ráo Đại Sự Sanh Tử
12. Pháp Môn Niệm Phật Cầu Sinh Tịnh Độ Là Mong Thấu Suốt Vượt Thoát Sinh Tử
13. Sao Gọi Là Chánh Hạnh...?
14. Tâm Niệm Rối Bời Chẳng Thể Tự Khống Chế Thì Nên Dụng Tâm Như Thế Nào Để Khỏi Bị Tán Loạn...?
15. Tạp Niệm Là Bệnh Niệm Phật Là Thuốc
16. Tham Thiền Cần Phải Lìa Tưởng Niệm Phật Lại Chuyên Tưởng
17. Thập Bất Cầu Hạnh
18. Trích Dẫn Bảo Vương Tam Muội Niệm Phật Trực Chỉ Của Tứ Minh Diệu Hiệp Đại Sư Thời Minh
19. Trích Dẫn Đại Thừa Khởi Tín Luận Của Mã Minh Bồ Tát
20. Trích Dẫn Khai Thị Lục Của Đại Sư Quảng Khâm
21. Trích Dẫn Kim Cang Kinh Giảng Nghĩa Của Cư Sĩ Giang Vị Nông
22. Trích Dẫn Kinh A Di Đà Cổ Âm Thanh Vương Đà Ra Ni
23. Trích Dẫn Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Chương Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông
24. Trích Dẫn Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm
25. Trích Dẫn Kinh Phật Thuyết A Di Đà
26. Trích Dẫn Kinh Phật Thuyết Quán Đảnh Tùy Nguyện Vãng Sanh Thập Phương Tịnh Độ Phổ Quảng Sở Vấn
27. Trích Dẫn Kinh Phật Thuyết Quán Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Pháp
28. Trích Dẫn Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni
29. Trích Dẫn Kinh Văn Thù Sở Thuyết Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật
30. Trích Dẫn Kinh Xưng Dương Chư Phật Công Đức
31. Trích Dẫn Long Thơ Tịnh Độ Văn Của Cư Sĩ Vương Nhật Hưu
32. Trích Dẫn Lược Luận An Lạc Tịnh Ðộ Nghĩa Của Ðàm Loan Đại Sư
33. Trích Dẫn Những Trước Tác Còn Lại Của Đại Sư Văn Giác
34. Trích Dẫn Niệm Phật Tam Muội Bảo Vương Luận Của Đại Sư Phi Tích Ở Núi Tử Các Đời Đường
35. Trích Dẫn Pháp Ngữ Của Đại Sư Tĩnh Am
36. Trích Dẫn Pháp Vựng Và Niên Phổ Của Đại Sư Cổ Nham
37. Trích Dẫn Phật Đường Giảng Thoại Của Đại Sư Đạo Nguyên
38. Trích Dẫn Phật Học Trong Toàn Tập Của Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam
39. Trích Dẫn Phật Thuyết Quán Vô Lượng Thọ Kinh
40. Trích Dẫn Tây Phương Hiệp Luận Của Thạch Đầu Đạo Nhân Tức Cư Sĩ Viên Hoằng Đạo Ở Hà Diệp Am Thời Minh
41. Trích Dẫn Tây Phương Xác Chỉ Của Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát
42. Trích Dẫn Thập Trụ Tỳ Bà Sa Luận Của Long Thọ Bồ Tát
43. Trích Dẫn Thích Tịnh Độ Quần Nghi Luận Của Hoài Cảm Đại Sư Đời Đường
44. Trích Dẫn Thiền Tông Bí Mật Kinh
45. Trích Dẫn Tịnh Độ Luận Của Thích Ca Tài Đại Sư Đời Đường
46. Trích Dẫn Tịnh Ðộ Thập Nghi Luận Của Thiên Thai Trí Giả Đại Sư Đời Tùy
47. Trích Dẫn Tinh Tấn Phật Thất Khai Thị Lục Của Đại Sư Tỉnh Thế
48. Trích Dẫn Vạn Thiện Đồng Quy Của Đại Sư Vĩnh Minh
49. Trích Dẫn Vô Lượng Thọ Kinh Luận Của Thiên Thân Bồ Tát
50. Trích Yếu Các Sách Pháp Vựng Và Niên Phổ Về Đại Sư Hư Vân Đức Thanh Cổ Nham Thời Dân Quốc
51. Trích Yếu Các Sách Tịnh Nghiệp Tri Tân Và Niệm Phật Bách Vấn Của Đại Sư Ngộ Khai Khoát Nhiên Đời Thanh
52. Trích Yếu Di Trứ Của Đại Sư Trí Quang Văn Giác Thời Dân Quốc
53. Trích Yếu Lời Phán Định Hai Cách Tạp Tu Và Chuyên Tu Tịnh Nghiệp Của Đại Sư Thiện Đạo Đời Đường
54. Trích Yếu Mộng Du Tập Của Đại Sư Hám Sơn Đức Thanh Đời Minh
55. Trích Yếu Ngữ Lục Của Đại Sư Mộng Đông Triệt Ngộ Đời Thanh
56. Trích Yếu Ngữ Lục Của Đại Sư Trác Tam Đế Nhàn Thời Dân Quốc [5]
57. Trích Yếu Pháp Ngữ Của Đại Sư Phạm Thiên Tỉnh Am Tư Tề Đời Thanh
58. Trích Yếu Pháp Vựng Của Đại Sư Thao Quang Viên Anh Thời Dân Quốc
59. Trích Yếu Pháp Vựng Của Đại Sư Từ Châu Phổ Hải Thời Dân Quốc
60. Trích Yếu Sách Bốn Mươi Tám Pháp Niệm Phật Của Đại Sư Diệu Không Đời Thanh
61. Trích Yếu Sách Khuyến Tu Tịnh Ðộ Thiết Yếu Của Cư Sĩ Phục Trai Trần Hy Nguyện Đời Thanh
62. Trích Yếu Sách Liên Tông Bảo Giám Của Hổ Khê Tôn Giả Ưu Đàm Phổ Độ Đại Sư Đời Nguyên
63. Trích Yếu Sách Linh Phong Tông Luận Của Đại Sư Ngẫu Ích Trí Húc Đời Thanh
64. Trích Yếu Sách Long Thư Tịnh Ðộ Văn Của Cư Sĩ Hư Trung Vương Nhật Hưu Đời Tống
65. Trích Yếu Sách Tam Thời Hệ Niệm Phật Sự Của Đại Sư Phổ Chiếu Trung Phong Minh Bổn Đời Tống
66. Trích Yếu Sách Tịnh Độ Cảnh Ngữ Của Đại Sư Triệt Lưu Hành Sách Đời Thanh
67. Trích Yếu Sách Tịnh Ðộ Di Tập Của Cư Sĩ Nhân Sơn Dương Văn Hội Đời Thanh
68. Trích Yếu Sách Tịnh Độ Hoặc Vấn Của Đại Sư Duy Tắc Thiên Như Đời Nguyên
69. Trích Yếu Sách Tịnh Độ Pháp Ngữ Của Đại Sư U Khê Truyền Đăng Vô Tận Đời Minh
70. Trích Yếu Sách Tịnh Ðộ Thặng Ngôn Của Cư Sĩ Tức Lư Thứ Dân Trương Quang Vỹ Đời Thanh
71. Trích Yếu Sách Tử Bách Lão Nhân Tập Của Đại Sư Tử Bách Đạt Quán Đời Minh
72. Trích Yếu Sách Vân Thê Pháp Vựng Của Đại Sư Liên Trì Chu Hoằng Đời Minh
73. Trích Yếu Sách Vạn Thiện Đồng Quy Của Đại Sư Vĩnh Minh Diên Thọ Đời Tống
74. Trích Yếu Sách Vãng Sanh Tịnh Độ Quyết Nghi Hạnh Nguyện Nhị Môn Của Từ Vân Sám Chủ Tuân Thức Đại Sư Đời Tống
75. Trích Yếu Tác Phẩm Kim Cang Kinh Giảng Nghĩa Của Cư Sĩ Thắng Quán Diệu Hú Giang Vị Nông Thời Dân Quốc
76. Tu Tuệ Ở Chỗ Quán Tâm Tu Phước Ở Nơi Vạn Hạnh
77. Vọng Tưởng Không Thể Dễ Dàng Nhanh Chóng Trừ Diệt


TBD
Cố Giáo Sư Minh Chi
Cố Giáo Sư Trương Đình Nguyên
Cư Sĩ Bành Tế Thanh
Cư Sĩ Bích Ngọc
Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Cư Sĩ Cao Hữu Đính
Cư Sĩ Chân Hiền Tâm
Cư Sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền
Cư Sĩ Đạo Quang
Cư Sĩ Diệu Âm
Cư Sĩ Diệu Hà
Cư Sĩ Định Huệ
Cư Sĩ Đoàn Trung Còn
Cư Sĩ Đức Hạnh Lê Bảo Kỳ
Cư Sĩ Dương Đình Hỷ
Cư Sĩ Đường Tương Thanh
Cư Sĩ Giang Đô Trịnh Vĩ Am
Cư Sĩ Giang Vị Nông
Cư Sĩ Hạnh Cơ
Cư Sĩ Hồ U Trinh Ở Núi Tứ Minh
Cư Sĩ Hoàng Phước Đại
Cư Sĩ Hồng Như
Cư Sĩ Hồng Dương Nguyễn Văn Hai
Cư Sĩ Huệ Thiện
Cư Sĩ Khánh Vân
Cư Sĩ Lâm Cự Tinh
Cư Sĩ Lê Huy Trứ MSEE
Cư Sĩ Lê Sỹ Minh Tùng
Cư Sĩ Liêu Nguyên
Cư Sĩ Liêu Địch Liên
Cư Sĩ Lưu Minh Chánh
Cư Sĩ Lưu Thừa Phù Ghi Chép
Cư Sĩ Lý Viên Tịnh
Cư Sĩ Lý Nhất Quang
Cư Sĩ Mao Lăng Vân cung kính kết tập
Cư Sĩ Minh Chánh
Cư Sĩ Minh Trí và Mẫn Đạt
Cư Sĩ Ngô Đức Thọ
Cư Sĩ Nguyên Giác
Cư Sĩ Nguyên Hồng
Cư Sĩ Nguyễn Lang
Cư Sĩ Nguyên Phong
Cư Sĩ Nguyễn Đức Sâm , Ngô Đức Thọ
Cư Sĩ Nguyễn Đức Sinh
Cư Sĩ Nguyễn Hữu Kiệt
Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến
Cư Sĩ Nguyễn Xuân Chiến
Cư Sĩ Phạm Cổ Nông
Cư Sĩ Phúc Trung
Cư Sĩ Phương Luân
Cư Sĩ Quách Huệ Trân
Cư Sĩ Quảng Minh
Cư Sĩ Tâm Phước
Cư Sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám
Cư Sĩ Thiên Nhơn
Cư Sĩ Thôi Chú Bình
Cư Sĩ Thuần Bạch
Cư Sĩ Tiểu Bình Thật
Cư Sĩ Tịnh Mặc
Cư Sĩ Tô Khắc Minh
Cư Sĩ Tôn A Tử
Cư Sĩ Uông Trí Biểu
Cư Sĩ Viên Đạt
Cư Sĩ Vọng Tây
Đại Lão Hòa Thượng Hư Vân
Đại Lão Hòa Thượng Thích Ấn Quang
Đại Lão Hòa Thượng Thích Diễn Bồi
Đại Lão Hòa Thượng Thích Hành Trụ
Đại Lão Hòa Thượng Thích Mộng Tham
Đại Lão Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ
Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan
Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Đại Lão Hòa Thượng Tinh Vân
Đại Sư An Thế Cao
Đại Sư Bách Trượng Hoài Hải
Đại Sư Chí Công
Đại Sư Cổ Diêm Khuông Am Thanh Liên bật-sô Linh Thừa
Đại Sư Đạo Bái
Đại Sư Đạo Nguyên
Đại Sư Đạo Tuyên
Đại Sư Diệu Hiệp
Đại Sư Diệu Khẩu
Đại Sư Diệu Không
Đại Sư Diệu Liên
Đại Sư Đời Tống, Nguyên Chiếu
Đại Sư Gia Tường Cát Tạng
Đại Sư Hải Đông
Đại Sư Hám Sơn
Đại Sư Hàm Thị
Đại Sư Hoài Cảm
Đại Sư Hoằng Nhất
Đại Sư Hoằng Tán
Đại Sư Huệ Ngộ
Đại Sư Khuy Cơ
Đại Sư Liên Trì
Đại Sư Linh Phong Ngẫu Ích Trí Húc
Đại Sư Pháp Tạng Hiền Thủ
Đại Sư Phi Tích
Đại Sư Pomnyun Sunim Trí Quang
Đại Sư Quán Đảnh
Đại Sư Quảng Khâm
Đại Sư Tăng Triệu
Đại Sư Thái Hư
Đại Sư Thân Loan
Đại Sư Thang Hương Danh
Đại Sư Thanh Lương Trừng Quán
Đại Sư Thật Hiền
Đại Sư Thật Xoa Nan Đà
Đại Sư Thích Ấn Thuận
Đại Sư Thích Tăng Triệu
Đại Sư Thiên Thai Trí Giả
Đại Sư Thượng Sư Tsong Kha Pa
Đại Sư Tĩnh Am
Đại Sư Tông Bổn
Đại Sư Triệt Ngộ
Đại Sư Trung Phong Minh Bổn
Đại Sư Tsong Kha Pa
Đại Sư Ưu Đàm
Đại Sư Viên Hư
Đại Sư Vĩnh Minh Diên Thọ
Đời Dao Tần, Duy Tắc Thiền sư Thiên Như
Đời Dao Tần, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập
Đời Đường Sa Môn Văn Thẩm Thiếu Khương
Đời Lưu Tống Cương Lương Gia Xá
Hòa Thượng DaLai Lama
Hòa Thượng Thích Bảo Lạc
Hòa Thượng Thích Bích Liên
Hòa Thượng Thích Chân Thường
Hòa Thượng Thích Đồng Bổn
Hòa Thượng Thích Đổng Minh
Hòa Thượng Thích Đức Nhuận
Hòa Thượng Thích Đức Niệm
Hòa Thượng Thích Đức Thắng
Hòa Thượng Thích Giác Khang
Hòa Thượng Thích Giác Qủa
Hòa Thượng Thích Giác Quang
Hòa Thượng Thích Hân Hiền
Hòa Thượng Thích Hoằng Tri
Hòa Thượng Thích Hoằng Trí
Hòa Thượng Thích Hồng Đạo
Hòa Thượng Thích Hồng Nhơn
Hòa Thượng Thích Huệ Hưng
Hòa Thượng Thích Huyền Dung
Hòa Thượng Thích Huyền Tôn
Hòa Thượng Thích Huyền Vi
Hòa Thượng Thích Khánh Anh
Hòa Thượng Thích Khế Chơn
Hòa Thượng Thích Mãn Giác
Hòa Thượng Thích Minh Cảnh
Hòa Thượng Thích Minh Châu
Hòa Thượng Thích Minh Lễ
Hòa Thượng Thích Minh Quang
Hòa Thượng Thích Minh Thành
Hòa Thượng Thích Nhất Chân
Hòa Thượng Thích Như Điển
Hòa Thượng Thích Phước Nhơn
Hòa Thượng Thích Phước Sơn
Hòa Thượng Thích Quảng Độ
Hòa Thượng Thích Quang Phú
Hòa Thượng Thích Tâm Châu
Hòa Thượng Thích Tâm Quang
Hòa Thượng Thích Thái Hòa
Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Hòa Thượng Thích Thiên Ân
Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Hòa Thượng Thích Thiện Huệ
Hòa Thượng Thích Thiện Siêu
Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Hòa Thượng Thích Thông Bửu
Hòa Thượng Thích Tịnh Không
Hòa Thượng Thích Tịnh Nghiêm
Hòa Thượng Thích Toàn Châu
Hòa Thượng Thích Trí Chơn
Hòa Thượng Thích Trí Hoằng
Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Hòa Thượng Thích Trí Thủ
Hòa Thượng Thích Trung Quán
Hòa Thượng Thích Từ Quang
Hòa Thượng Thích Tuệ Đăng
Hòa Thượng Thích Tuệ Đặng
Hòa Thượng Thích Tuệ Nhuận
Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ
Hòa Thượng Thích Tuyên Hóa
Hòa Thượng Thích Viên Giác
Hòa Thượng Thích Viên Huy
Hòa Thượng Thích Viên Lý
Tam Tạng Pháp Sư Bát Nhã
Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm
Tam Tạng Pháp Sư Đề Vân Bát Nhã
Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang
Thượng Nhân Pháp Nhiên
Thượng Tọa Thích Chân Tính
Thượng Tọa Thích Chánh Lạc
Thượng Tọa Thích Đồng Ngộ
Thượng Tọa Thích Đức Trí
Thượng Tọa Thích Giải Hiền
Thượng Tọa Thích Hằng Đạt
Thượng Tọa Thích Hạnh Bình
Thượng Tọa Thích Huyền Châu
Thượng Tọa Thích Mật Thể
Thượng Tọa Thích Minh Tuệ
Thượng Tọa Thích Nguyên Bình
Thượng Tọa Thích Nguyên Chơn
Thượng Tọa Thích Nguyên Hùng
Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng
Thượng Tọa Thích Nhuận Châu
Thượng Tọa Thích Phổ Huân
Thượng Tọa Thích Phước Hòa
Thượng Tọa Thích Phước Thái
Thượng Tọa Thích Quảng Ánh
Thượng Tọa Thích Thiện Phụng
Thượng Tọa Thích Tiến Đạt
Thượng Tọa Thích Trí Đức
Thượng Tọa Thích Trí Siêu
Thượng Tọa Thích Trường Lạc
Thượng Tọa Thích Vĩnh Hóa
Tiến Sĩ Lê Sơn Phương Ngọc
Tiến Sĩ Sinh Học Matthieu Ricard
Tiến Sĩ Vật Lý Trịnh Xuân Thuận
Tỳ Kheo Thích Đăng Quang
Tỳ Kheo Thích Đồng Thọ
Tỳ Kheo Thích Đồng Tịnh
Tỳ Kheo Thích Duy Lực
Tỳ Kheo Thích Giác Nghiên
Tỳ Kheo Thích Giới Bổn
Tỳ Kheo Thích Giới Đức
Tỳ Kheo Thích Giới Nghiêm
Tỳ Kheo Thích Hoằng Đạo
Tỳ Kheo Thích Hoằng Thường
Tỳ Kheo Thích Huệ Chiểu Chùa Đại Vân Ở Chuy Châu
Tỳ Kheo Thích Minh Điền
Tỳ Kheo Thích Minh Định
Tỳ Kheo Thích Minh Trí
Tỳ Kheo Thích Nguyên Chứng
Tỳ Kheo Thích Tâm Hạnh
Tỳ Kheo Thích Thanh Giác
Tỳ Kheo Thích Thiện Hạnh
Tỳ Kheo Thích Thiện Trang
Tỳ Kheo Thích Thông Huệ
Tỳ Kheo Thích Viên Ngộ
Tỳ Kheo VisuđhacaraKinh Sách Cùng Tác Giả

   
1. Niệm Phật Pháp Yếu , Biên Soạn
Đời người lúc thăng lúc trầm, đều là kinh nghiệm để trưởng thành.Dùng trí tuệ để giải quyết sự việc, lấy từ bi để quan tâm người khác. Dùng trí tuệ, luôn luôn sủa đổi những sai trái; lấy từ bi để nơi nơi cho người được thuận tiện.