Tác Giả

Hòa Thượng Thích Tuệ Nhuận


Tín Nguyện Hạnh,

Người tu học mà tin ở mình là: tin ở cái tâm tính của mình (1), nó chỉ hiện ra trong một loáng (một niệm). Tâm tính của mình đây chẳng phải là trái.... Xem Tiếp

Ý Nghĩa Vô Lượng Thọ Của Hồng Danh Đức Phật A Di Đà,

Chữ A Di Ðà, nguyên tiếng Phạn đọc là Amita, dịch ra chữ Hán là “Vô Lượng”, tức là nhiều lắm, chẳng thể nào nói hết được. Ðức Phật Thích Ca chỉ dùng.... Xem Tiếp

Kinh Sách Cùng Tác Giả

A Di Đà Kinh Yếu Giải

Bộ kinh này dùng người nói ra kinh và người bị nói đến trong kinh để đặt thành cái tên đề của bộ.... Xem Tiếp

Kinh A Di Đà Yếu Giải Toát Yếu

Hoa Nghiêm cũng tuyên bố: "Nhất thiết duy tâm tạo". Vậy tất cả những gì nói ở trong kinh A Di Đà,.... Xem Tiếp

Kinh Dược Sư

Đúng thật như thế, chính tôi được nghe : Một thời bấy giờ, đức Bạc-giàphạm đi độ các nước, đến thành.... Xem Tiếp