Tác Giả

Hòa Thượng Thích Bảo Lạc


Đoạn Trừ Vô Minh Phiền Não,

Sanh ra đời con người ai cũng khát vọng có được hạnh phúc, nhưng đạt tới hay không không có chuẩn mực, không chung cục. Bởi lòng tham thì vô hạn, còn.... Xem Tiếp

Kinh Sách Cùng Tác Giả

Bách Trượng Thanh Quy

Sau khi dịch xong tác phẩm và xem lại từ đầu chí cuối, dịch giả nhận ra điều này: mặc dù sách ví như.... Xem Tiếp

Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Nghĩa Mầu

Vì chúng sanh bị chướng buộc che ngăn, tin theo tà pháp, bài báng Đại thừa. Đ i với pháp Hữu – Vô.... Xem Tiếp

Kinh Hoa Thủ

Ta nghe như thế này, có một dạo đức Phật tại thành Vương Xá, nước Xá Vệ, nơi vườn trúc Ca Lan Ðà;.... Xem Tiếp

Kinh Kim Cang Bát Nhã Luận Giải Toát Yếu

Gương lòng vốn tịnh, hình sắc vốn không, mộng thức không đầu, mãi thành có cảnh vật do đó nghiệp.... Xem Tiếp