Tác Giả

Đại Từ Ân tự Sa Môn Khuy Cơ


A Nan Gặp Nạn Bị Ma Nhiễu Loạn Bồ Tát Văn Thù Phải Đến Cứu,

Kinh Niết-bàn(24) ghi: A-nan gặp nạn bị ma nhiễu loạn, Bồ-tát Văn-thù phải đến cứu(25). Kinh Đại Phẩm(26) cũng nói: Ma vương biến làm Phật, làm.... Xem Tiếp

Diệt Trừ Được Kết Sử Thì Mới Thành Tựu Được Tịnh Nghiệp Niệm Phật,

Kinh Di-lặc vấn(14) ghi rằng: Pháp môn niệm Phật chẳng phải kẻ phàm phu ngu muội có thể thực hành được, chỉ những ai không còn tạp niệm kết sử(15) mới.... Xem Tiếp

Hành Giả Tu Học Trong Thời Mạt Pháp Có Năm Mối Nghi Ngờ Nho Nhỏ,

Hành giả tu học trong thời mạt pháp có năm mối nghi ngờ nho nhỏ. Mối nghi thứ nhất là: Chúng sanh trôi nổi trong sanh tử luân hồi, trải qua mọi sự.... Xem Tiếp

Nếu Thấy Như Lai Qua Hình Sắc Hoặc Tìm Như Lai Qua Âm Thanh,

Kinh Kim cương Bát-nhã(1) nói rằng: Nếu thấy Như lai qua hình sắc, hoặc tìm Như Lai qua âm thanh, thì những người ấy đã đi lạc đường, không bao giờ.... Xem Tiếp

Người Nào Thấy Phật Ở Ngoài Tâm Thì Người Ấy Là Quyến Thuộc Của Ma,

Kinh Phật tạng(2) ghi: Nếu Tỳ-kheo nào thấy có Phật, Pháp, Tăng và Giới để thọ trì, thì người ấy là quyến thuộc của ma, chẳng phải đệ tử của Ta (Phật).... Xem Tiếp

Người Tạo Dựng Vô Lượng Chùa Tháp Cũng Chẳng Bằng Người Trong Một Thời Gian Ngắn Giữ Tâm Tĩnh Lự,

Kinh Tối thắng diệu định(23) ghi: Người tạo dựng vô lượng chùa tháp, cũng chẳng bằng người trong một thời gian ngắn giữ tâm tĩnh lự. Lại nữa, trong.... Xem Tiếp

Kinh Sách Cùng Tác Giả

Kinh Kim Cang Bát Nhã Tán Thuật

Kinh Bát Nhã gồm 600 quyển, lấy Kim Cang làm tinh yếu, vì chỗ sâu mầu huyền áo; cách Thánh do mê.... Xem Tiếp

Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn Giải Nghĩa

Chỉ cho pháp thế gian và xuất thế gian. Cho nên Tâm pháp có tám, Tâm sở có năm mươi mốt, Sắc pháp có.... Xem Tiếp

Tây Phương Yếu Quyết Thích Nghi Thông Quy

Ngưỡng duy Đức Phật Thích-ca khải vận, hoằng dương đạo mầu làm lợi ích cho kẻ có duyên. Giáo pháp.... Xem Tiếp

Tây Phương Yếu Quyết Thích Nghi Thông Quy

Kính nghĩ, đức Thích-ca mở ra vận hội lớn làm lợi ích rộng lớn cho chúng sinh có duyên, xiển dương.... Xem Tiếp