Tác Giả

Đời Đường Sa Môn Tông Mật


Kinh Sách Cùng Tác Giả

Kinh Kim Cang Bát Nhã Luận Giải Toát Yếu

Gương lòng vốn tịnh, hình sắc vốn không, mộng thức không đầu, mãi thành có cảnh vật do đó nghiệp.... Xem Tiếp