Tác Giả

Thượng Tọa Thích Phước Thái

1. Bát Nạn Là Gì...?
2. Bị Tam Tai Niệm Danh Hiệu Phật Có Giải Được Nạn Không...?
3. Cõi Cực Lạc Của Đức Phật A Di Đà Là Thuộc Trong Tam Giới Hay Ngoài Tam Giới...?
4. Cõi Cực Lạc Là Do Tâm Thức Biến Hiện Ra Hay Thật Có...?
5. Hạt Minh Châu Và Cây Tích Trượng Bồ Tát Địa Tạng Cầm Có Ý Nghĩa Gì...?
6. Luật Nhân Quả Có Công Bằng Không...?
7. Lục Chủng Chấn Động
8. Niệm Phật Chưa Được Nhứt Tâm Bất Loạn Có Được Vãng Sanh Không...?
9. Niệm Phật Nhưng Còn Ăn Mặn Có Được Vãng Sanh Không...?
10. Sự Khác Biệt Giữa Tứ Đại Và Thất Đại
11. Thân Trung Ấm Như Thế Nào Và Tại Sao Phải Thọ Thân Trung Ấm...?
12. Thờ Phật Thích Ca Mà Niệm Di Đà...?
13. Tụng Kinh Hộ Niệm Cho Một Người Mới Mất Mà Người Đó Cả Đời Không Biết Tu Hành Như Vậy Người Đó Có Được Vãng Sanh Không...?
14. Tụng Kinh Không Hiểu Ý Nghĩa Như Thế Có Được Lợi Ích Gì Không...?
15. Tụng Kinh Niệm Phật Mà Tâm Còn Tán Loạn Có Được Lợi Ích Gì Không...?
16. Vấn Đề Hộ Niệm Cho Người Sắp Lâm Chung
17. Vấn Đề Quỷ Thần

Phật Học Vấn Đáp Liên Quan Tới Tác Giả
1. Sau khi chết nghiệp còn hay mất? | Xem: 374
2. Người chết bất đắc kỳ tử, thì nghiệp quả sẽ ra sao? | Xem: 303
3. Hiến cơ phận (organs) có lợi và hại thế nào? | Xem: 324
4. Đi chùa bị cản trở phải ứng xử như thế nào cho đúng? | Xem: 353
5. Có nên tin vào bói toán và phong thủy không? | Xem: 390
6. Giản biệt giữa tu phước và tu huệ? | Xem: 421
7. Vô thường có phải là chủ thuyết bi quan không? | Xem: 353
8. Có nên tụng kinh kim cang bát nhã không? | Xem: 405
9. Thờ phật và treo tượng phật trong phòng ngủ có được không? | Xem: 333
10. Không hiểu sao có chùa lại thờ thần tài? | Xem: 357
11. Tạo tội như núi cả …? | Xem: 642
12. Có phải vì bệnh làm phiền trong chúng…? | Xem: 601
13. Ý nghĩa câu tình dữ vô tình…? | Xem: 560
14. Kiến hoặc, tư hoặc và trần sa hoặc khác nhau thế nào? | Xem: 377
15. Thọ tam quy không sanh về cảnh giới ác…? | Xem: 786
16. Tụng kinh cầu siêu có thật sự siêu hay không? | Xem: 412
17. Mãi vật phóng sanh như thế nào mới đúng pháp? | Xem: 326
18. Trong lúc niệm phật có hiện tượng lạ trên đầu. | Xem: 374
19. Đã giết hại sinh vật nay phóng sanh có bù trừ hết tội không? | Xem: 268
20. Vì bảo vệ sức khỏe nên phải dùng thuốc giết chuột như thế có tội không? | Xem: 364
21. Sự tôn thờ khác tôn giáo trong nhà có nên không? | Xem: 411
22. Tại sao cha mẹ chết, người xuất gia không lạy? | Xem: 356
23. Thế nào mới là phạm ăn phi thời? | Xem: 332
24. Người chết sau 49 ngày tiếp tục cầu siêu được không? | Xem: 368
25. Làm lành chết bất đắc kỳ tử có được siêu không? | Xem: 424
26. Khi chấp tác nhổ cỏ làm chết những con vật nhỏ có tội không? | Xem: 392
27. Niệm phật lớn tiếng và niệm phật nhỏ tiếng hoặc niệm thầm, công đức có bằng nhau không? | Xem: 407
28. Tại sao tu hành mà còn dùng da bò làm trống đánh ở trong chùa? | Xem: 321
29. Tại sao phải tổ chức xuất gia ngắn hạn? và ý nghĩa của việc đắp ý nâu và y vàng như thế nào? | Xem: 371
30. Đã về cực lạc rồi sao còn nguyện trở lại ta bà làm gì? như thế có chống trái không? | Xem: 525
31. Người nữ muốn đi xuất gia có cần điều kiện gì không? | Xem: 390
32. Phát nguyện tịnh khẩu lỡ nói chuyện có tội không? | Xem: 211
33. Làm sao cho mẹ con khỏi tội? | Xem: 392
34. Giải quyết thế nào giữa mẹ con được vui? | Xem: 266
35. Chỉ cạo tóc không xuất gia bị người lầm nhận xá chào có lỗi không? | Xem: 395
36. Sức khỏe kém muốn xuất gia ở nhà tu được không? | Xem: 369
37. Ăn chay trường nấu mặn có tội không? | Xem: 367
38. Ăn chay trường mà mua thịt cá nấu cho gia đình ăn có tội không? | Xem: 355
39. Thờ phật thích ca mà niệm di đà? | Xem: 398
40. Vợ chồng yêu thương nhau đời sau có gặp lại không? | Xem: 314
41. Niệm phật nhưng còn ăn mặn có được vãng sanh không? | Xem: 413
42. Nằm mơ thấy lằn khói trắng từ trong hòm bay lên, hiện tượng này như thế nào? | Xem: 344
43. Tụng kinh không hiểu ý nghĩa như thế có được lợi ích gì không? | Xem: 377
44. Giữa phật tánh và pháp tánh khác nhau hay giống nhau? | Xem: 418
45. Hạt minh châu và cây tích trượng, bồ tát địa tạng cầm có ý nghĩa gì? | Xem: 442
46. Cả đời không tu hành, hộ niệm có được vãng sanh không? | Xem: 550
47. Thờ nhiều tượng phật và bồ tát có sai trái gì không? | Xem: 391
48. Đi kinh hành ba hoặc bảy vòng tượng trưng cho ý nghĩa gì? | Xem: 289
49. Sau khi thọ bát về nhà nấu đồ ăn mặn có lỗi không? | Xem: 411
50. Thọ giới sa di tu ở chùa, khi đau yếu hay bất lực có phải trở về nhà không? | Xem: 416
51. Khi gặp khó khăn rắc rối trong đời sống thì đổ trút hết cho nghiệp quả. | Xem: 380
52. Nêm nếm đồ mặn vào những ngày ăn chay? | Xem: 396
53. Ý nghĩa kiết thất và đả thất? | Xem: 323
54. Ý nghĩa tướng lưỡi rộng dài? | Xem: 357
55. Mở máy niệm phật trong lúc nằm ngủ có tội lỗi gì không? | Xem: 498
56. Để hai con lân dưới chân bồ tát quan thế âm có được không? | Xem: 363
57. Chư thiên dâng hoa cúng dường? | Xem: 427
58. Tu mà không hiểu nghĩa lý trong kinh phật nói là tu giả. | Xem: 388
59. Ý nghĩa danh hiệu đại thế chí và sự động đất? | Xem: 781
60. Thờ phật thích ca mà chào nhau a di đà? | Xem: 403
61. Ý nghĩa vu lan và tự tứ? | Xem: 428
62. Chư tăng chú nguyện có siêu độ hay không? | Xem: 351
63. Danh xưng quán thế âm và quán tự tại? | Xem: 412
64. Tịnh độ tông có truyền thừa tổ vị không? | Xem: 419
65. Sự khác biệt giữa chánh niệm và vô tâm? | Xem: 351
66. Ý nghĩa chữ vạn? | Xem: 435
67. Mười hai loại cô hồn? | Xem: 302
68. Tụng kinh ở nhà có cần đánh chuông mõ không? | Xem: 343
69. Muốn thọ giới bồ tát, có nên học giới trước rồi thọ sau được không? | Xem: 387
70. Niết bàn và cực lạc ý nghĩa giống nhau hay khác nhau? | Xem: 438
71. Tại sao gọi là kết kỳ niệm phật mà không gọi là phật thất? | Xem: 396
72. Việc di chúc và ủy quyền trong lúc hấp hối và sau khi chết? | Xem: 442
73. Mang chuỗi đeo tay vào toilet có mang tội không? | Xem: 347
74. Ý nghĩa chánh báo và y báo. | Xem: 330
75. Ý nghĩa cúng rước vía đức phật di lặc đầu năm? | Xem: 379
76. Vấn đề tịnh khẩu? | Xem: 450
77. Nằm niệm phật có lỗi không? | Xem: 397
78. Ý nghĩa và chức năng tác dụng của một ngôi chùa? | Xem: 318
79. Hoạnh tử là gì? | Xem: 276
80. Vấn đề kết hôn khác tôn giáo? | Xem: 418
81. Tập khí là gì? | Xem: 315
82. Không quy y tam bảo niệm phật có được vãng sanh không? | Xem: 451
83. Thờ một vị phật hoặc bồ tát đến ngày vía cúng phật bồ tát khác có được không? | Xem: 264
84. Luật nhân quả có công bằng không? | Xem: 402
85. Đã là người xuất gia tu hành tại sao còn có việc tranh giành y bát? | Xem: 400
86. Một sự ngộ nhận về luật nhân quả? | Xem: 382
87. Khi lâm chung tưởng nhớ phật, nhưng không thấy phật rước có được vãng sanh hay không? | Xem: 409
88. Cúng dường trai tăng cho người đã mất như thế nào mới hợp lý? | Xem: 321
89. Câu nói: “đạo phật đến đâu thì hòa bình đến đó” ý nghĩa như thế nào? | Xem: 573
90. Thọ giới bồ tát nhưng không đến chùa bố tát kiểm giới có mang tội không? | Xem: 343
91. Thờ người chết như cha mẹ hay ông bà nhiều nơi có được không? | Xem: 349
92. Sự khác biệt giữa phật đản và phật lịch? | Xem: 362
93. Ý nghĩa những từ ngữ diễn tả phật ra đời? | Xem: 413
94. Sự khác biệt giữa cúng dường tam bảo và trai tăng? | Xem: 349
95. Người tăng sĩ lấy họ thích từ lúc nào? | Xem: 1383
96. Sự khác biệt giữa tứ đại và thất đại? | Xem: 374
97. Sự khác biệt tam thừa? | Xem: 268
98. Niệm phật cầu vãng sanh có ích kỷ hay không? | Xem: 398
99. Phóng sanh như thế nào mới đúng ý nghĩa? | Xem: 368
100. Hối lỗi vì can dự vào việc người. | Xem: 366
101. Ý nghĩa tràng hạt? | Xem: 378
102. Chư thiên thỉnh phật thuyết pháp độ sanh có đúng không? | Xem: 425
103. Vấn đề quỷ thần? | Xem: 446
104. Trong chiêm bao thấy sát sanh không biết có tội không? | Xem: 328
105. Sau khi chết cái gì bị thọ hình hành phạt đau khổ trong địa ngục vô gián? | Xem: 360
106. Tam bành lục tặc là gì? | Xem: 396
107. Thờ linh ảnh ở trong chùa, nhưng cúng kỵ giỗ ở nhà có được không? | Xem: 335
108. Làm sao cho bớt cơn nóng giận? | Xem: 431
109. Suối vàng và chín suối ý nghĩa giống nhau hay khác nhau? | Xem: 379
110. Tại sao ngày 23 tháng chạp lại đưa táo quân về trời? | Xem: 395
111. Tụng kinh cầu siêu có ảnh hưởng đến người mất đã lâu không? | Xem: 356
112. Khuyên thân nhân tu học, bị phản ứng phải làm sao? | Xem: 348
113. Đã lỡ phạm tội sát hại sinh vật nhiều quá giờ phải làm sao? | Xem: 350
114. Nuôi cá kiểng trong nhà có mang tội hay không? | Xem: 372
115. Làm sao có thể ứng dụng lý bát nhã vào đời sống hiện thực? | Xem: 268
116. Khi đến chùa thọ bát tu học, thọ dụng của đàn na tín thí có mang tội hay không? | Xem: 394
117. Ý nghĩa bánh xe chuyển pháp luân? | Xem: 292
118. Bốn thứ quả báo | Xem: 391
119. Tại sao người tu pháp môn niệm phật không thờ riêng đại thế chí mà thờ đức quán thế âm? | Xem: 391
120. Thực phẩm chay nhưng thực đơn nêu toàn đồ mặn? | Xem: 344
121. Bốn thứ quán hạnh là gì? | Xem: 381
122. Vấn đề kinh điển ngụy tạo | Xem: 378
123. Vấn đề bói toán xem số tử vi? | Xem: 389
124. Một người thường đi chùa nhưng tánh tình vẫn không thay đổi? | Xem: 363
125. Bốn loại thanh văn | Xem: 441
126. Bốn thứ đồ vật của chúng tăng. | Xem: 355
127. Tứ chủng vãng sanh | Xem: 372
128. Niệm phật và trì thêm chú cũng như quỳ lạy phật có lỗi không? | Xem: 404
129. Làm sao cho đứa con hướng về tam bảo và sự cầu nguyện hồi hướng có tác dụng lợi ích hay không? | Xem: 416
130. Ý nghĩa cúng xuất sanh như thế nào? và tại sao phải cúng như thế? | Xem: 390
131. Người cư sĩ tại gia có được thuyết pháp giống như người xuất gia không? | Xem: 379
132. Vì chuyện thị phi làm thối bồ đề tâm | Xem: 456
133. Dọn cơm cúng vong như thế nào mới đúng? | Xem: 231
134. Phật lên cung trời đao lợi thuyết pháp bằng thân nào? | Xem: 398
135. Làm sao khuyên người giảm bớt nô lệ cho sắc thân? | Xem: 343
136. Ý nghĩa câu: “trên lưỡi sen hồng phóng hào quang”? | Xem: 865
137. Cõi cực lạc của đức phật a di đà có phải ở trong tam giới không? | Xem: 396
138. Ý nghĩa chắp tay như thế nào? | Xem: 319
139. Tại sao khi cúng vong tụng chú biến thực biến thủy? | Xem: 419
140. Tại sao đưa linh cữu còn ghé thăm nhà? | Xem: 426
141. Vấn đề bản ngã thật giả thế nào? | Xem: 211
142. Ý nghĩa phật bước đi bảy bước? | Xem: 426
143. Phúng điếu người chết có mắc nợ hay không? | Xem: 386
144. Sự thờ phật khác nhau giữa nam bắc tông phật giáo? | Xem: 440
145. Tại sao không thờ tổ tỳ ni đa lưu chi làm sơ tổ? | Xem: 373
146. Có phải vì vô tình mà phạm tội sát sanh hay không? | Xem: 217
147. Nghi thức quá đường? | Xem: 427
148. Vấn đề oan gia trái chủ? | Xem: 333
149. Giang san dễ đổi, tánh nết khó dời? | Xem: 364
150. Ý nghĩa uốn lưỡi bảy lần trước khi nói? | Xem: 428
151. Kinh sách nào giúp cho người mới học phật? | Xem: 359
152. Mạng sống con người quan trọng hơn, nên cần phải được tôn trọng và bảo vệ hơn loài vật? | Xem: 359
153. Vì bảo vệ đàn chim đuổi con mèo có lỗi không? | Xem: 328
154. Nhà có nhiều chuột phải giải quyết như thế nào không còn chuột mà khỏi phải mang tội sát sanh? | Xem: 302
155. Ý nghĩa chơn tâm và bản tánh như thế nào? | Xem: 389
156. Tam nghiệp cúng dường như thế nào? | Xem: 360
157. Vấn đề cúng chay và cúng mặn | Xem: 360
158. Ý nghĩa của lục tức phật | Xem: 367
159. Có mấy loại mạn trong phật giáo? | Xem: 425
160. Sau khi chết, rảy tro cốt xuống biển hoặc làm phân cho cây cỏ có lỗi gì không? | Xem: 362
161. Trong lúc ngủ mê thần thức đi đâu? | Xem: 340
162. Làm sao diệt trừ được ba thứ phiền não gốc: tham, sân, si? | Xem: 374
163. Giữa sự và lý tịnh độ có chống trái nhau không? | Xem: 376
164. Trong lúc chấp tác hay làm việc phật sự có tu không? | Xem: 384
165. Sự khác biệt giữa các loại trí? | Xem: 345
166. Ba cha và tám mẹ là gì? | Xem: 348
167. Bằng cách nào có thể khuyên cha mẹ tin tam bảo tu hành? | Xem: 369
168. Làm sao hóa giải được lời thề nguyền? | Xem: 360
169. Thường chiêm bao thấy người thân, không biết có siêu hay không? | Xem: 374
170. Người vào chùa xuất gia có bất hiếu hay không? | Xem: 342
171. Bệnh tật và pháp tu thích hợp | Xem: 335
172. Ý nghĩa ba lạy đầu và ba lạy cuối trong thời khóa lễ tụng niệm như thế nào? | Xem: 312
173. Người tu tịnh nghiệp có bắt buộc phải thọ tam quy ngũ giới không? | Xem: 410
174. Năm hạng tang phục là gì? | Xem: 366
175. Vấn đề thờ cúng người chết | Xem: 357
176. Làm sao xác định được một người sau khi chết đi về đâu? | Xem: 492
177. Làm sao diệt trừ được tánh kiêu căng ngã mạn? | Xem: 400
178. Ý nghĩa chuông mõ và cách thức sử dụng như thế nào? | Xem: 372
179. Ý nghĩa thọ bát quan trai | Xem: 456
180. Giáo pháp của phật trải qua nhiều đời có bị sai lệch không? | Xem: 372
181. Danh hiệu phật a di đà có mặt cõi nầy vào lúc nào? | Xem: 457
182. Khi niệm hương cúng phật, nên niệm danh hiệu phật nào trước? | Xem: 378
183. Minh tâm kiến tánh là nghĩa gì? | Xem: 400
184. Tụng kinh cầu siêu khác ngôn ngữ, người chết có nhận hiểu hay không? | Xem: 378
185. Khi tụng niệm cảm động rơi lệ có lỗi không? | Xem: 408
186. Khi nghe pháp tay vẫn lần chuỗi niệm phật có lỗi không? | Xem: 416
187. Niệm phật chưa được nhứt tâm bất loạn, có được vãng sanh không? | Xem: 417
188. Thắp ba nén hương có ý nghĩa gì? | Xem: 391
189. Làm sao niệm phật để được nhứt tâm bất loạn? | Xem: 456
190. Trong lúc sắp lâm chung không giữ được chánh niệm có được vãng sanh không? | Xem: 348
191. Vấn đề xả tang theo ý muốn? | Xem: 271
192. Sự báo hiếu giữa kinh vu lan và kinh địa tạng khác nhau như thế nào? | Xem: 413
193. Thọ bát quan trai có lạy bàn vong được không? | Xem: 335
194. Tu ở nhà một mình có tiến bộ không? | Xem: 349
195. Khuyên người khác quy y có lỗi không? | Xem: 305
196. Ý nghĩa của hai chữ lăng nghiêm và nguyên nhân nào phật nói chú lăng nghiêm. | Xem: 298
197. Lạy sám hối có thực sự tiêu nghiệp không? | Xem: 413
198. Làm sao trị được bệnh hôn trầm? | Xem: 359
199. Như thế nào mới trị được bệnh vọng tưởng? | Xem: 394
200. Làm sao phân biệt được xá lợi phật thật? | Xem: 391
201. Ở nhà có tụng chú lăng nghiêm được không? | Xem: 387
202. Phật tử đi chùa như thế nào mới đúng? | Xem: 390
203. Thọ bồ tát giới tại gia nuôi chó mèo có tội không? | Xem: 279
204. Khi hộ niệm cho người sắp lâm chung phải tụng niệm như thế nào mới đúng? | Xem: 374
205. Ý nghĩa của câu: ý hòa đồng duyệt như thế nào? | Xem: 326
206. Cách thờ phật và quy y tam bảo như thế nào mới đúng? | Xem: 380
207. Tự mình cầu siêu cho mình như thế nào? | Xem: 412
208. Làm sao cho đứa con tự nguyện đi chùa một cách vui vẻ? | Xem: 367
209. Treo hình tượng phật và bồ tát trên bàn thờ tổ tiên có được không? | Xem: 378
210. Cha mẹ còn sống con có nên thờ cửu huyền thất tổ hay không? | Xem: 378
211. Tụng kinh niệm phật mà tâm còn tán loạn có được lợi ích gì không? | Xem: 360
212. Dùng hoa quả giả chưng cúng phật có lỗi không? | Xem: 463
213. Con cái chưa xong bề gia thất, mình bỏ đi xuất gia có lỗi không? | Xem: 355
214. Đồ ăn dư cho chim ăn có mang tội hủy của hay không? | Xem: 368
215. Niệm phật như thế nào mới chóng được vãng sanh? | Xem: 374
216. Ý nghĩa tam tự tánh như thế nào? | Xem: 350
217. Người phụ nữ khi sanh sản có nên niệm phật thành tiếng không? | Xem: 445
218. Làm sao giữ tròn chữ hiếu giữa mẹ chồng và nàng dâu? | Xem: 391
219. Cả đời niệm phật, nhưng bệnh gần chết thì lại không thích niệm phật? | Xem: 320
220. Có thân nhân mất phải làm gì trong tang lễ. | Xem: 410
221. Lạy phật như thế nào mới đúng ý nghĩa? | Xem: 415
222. Trong phật giáo có mấy loại thực? và mỗi loại thực ý nghĩa như thế nào? | Xem: 372
223. Chánh hạnh và trợ hạnh như thế nào? | Xem: 206
224. Người đạt bất niệm tự niệm, có còn vọng niệm không? | Xem: 396
225. Một người chỉ biết làm lành không cần niệm phật sau khi chết có được vãng sanh về cực lạc không? | Xem: 434
226. Người mất lâu cầu siêu có được siêu thoát không? | Xem: 385
227. Khi đã thốt ra lời thề nặng có bị mắc phải quả báo không? | Xem: 362
228. Chỉ quán là gì? và thế nào tu chỉ và tu quán? | Xem: 474
229. Tu theo hạnh tùy hỷ công đức như thế nào mới được lợi lạc? | Xem: 386
230. Cha mẹ mất tụng kinh gì để cầu siêu. | Xem: 464
231. Làm sao để trả lễ khi đã khấn vái? | Xem: 362
232. Treo tranh phật trong phòng riêng có lỗi không? | Xem: 379
233. Một người chưa bỏ được rượu có quy y thọ giới được không? | Xem: 394
234. Dùng ảnh phật trang trí cho màn ảnh máy vi tính và điện thoại di động có được không? | Xem: 373
235. Nền đạo đức của đạo phật có ảnh hưởng gì trong các ngành sinh hoạt chuyên môn của xã hội không? | Xem: 417
236. Tượng phật để trong tủ kiếng có lỗi không? | Xem: 375
237. Bị tam tai niệm danh hiệu phật có giải được nạn không? | Xem: 394
238. Cúng giỗ ông bà như thế nào, thì ông bà mới được lợi ích và khỏi tội. | Xem: 451
239. Khi đã lỡ gây ra nghiệp ác, nay biết hối cải ăn năn thì còn có tội nữa không? | Xem: 364
240. Giải thích nhân quả thế nào về họa phúc đắp đổi nhau? | Xem: 394
241. Một người phạm tội bị luật pháp trừng phạt, còn đối với luật nhân quả thì thế nào? | Xem: 296
242. Đức phật di đà và cảnh giới tây phương có thật không? | Xem: 349
243. Khi người mắc bệnh nan y ở giai đoạn cuối phải xử lý thế nào mới hợp với chánh giáo và phong tục? | Xem: 371
244. Sử dụng đồng tiền phi pháp cúng chùa hoặc bố thí có lợi ích phước đức gì không? | Xem: 343
245. Thân trung ấm như thế nào và tại sao phải thọ thân trung ấm? | Xem: 326
246. Sau 49 ngày tụng kinh cầu siêu vậy thân trung ấm có được siêu thoát không? | Xem: 386
247. Tại sao phải ăn chay trong các ngày trai giới? | Xem: 299
248. Tượng phật có từ lúc nào? | Xem: 447
249. Tam đức là gì? | Xem: 372
250. Ý nghĩa lá cờ phật giáo? | Xem: 414
251. Sự khác biệt giữa tượng phật thích ca và phật di đà? | Xem: 366
252. Bát kỉnh pháp là gì? | Xem: 420
253. Tại sao bồ tát địa tạng tay mặt cầm tích trượng và tay trái nắm hạt minh châu? | Xem: 431
254. Tứ ma là gì? | Xem: 371
255. Tượng phật bị sứt mẻ có thờ được không? | Xem: 362
256. Bát nạn là gì? | Xem: 232
257. Lễ hằng thuận tại chùa? | Xem: 382
258. Tại sao người Phật tử khi ăn chay không được ăn ngũ vị tân? | Xem: 404
259. Chích lý tây quy (quảy hài về tây)? | Xem: 384
260. Cha ăn mặn con khát nước? | Xem: 362
261. Thọ giới bồ tát có cần ăn trường chay không? | Xem: 426
262. Thọ giới sa di vì lý do sức khỏe tự tu ở nhà có được không? | Xem: 468
263. Cầu nguyện, phục nguyện, phổ nguyện, phát nguyện, ý nghĩa khác nhau như thế nào? | Xem: 409
264. Bổn phận của một người tu đối với đất nước quê hương dân tộc như thế nào? | Xem: 362
265. Tam đức lục vị là gì? | Xem: 508
266. Nhà từ đường bỏ trống không người ở, nay muốn thỉnh hương linh về thờ có được không? | Xem: 324
267. Khuyên bảo con cháu phải trung thành với đạo của mình, lời khuyên bảo đó của cha mẹ có sai trái không? | Xem: 213
268. Ý nghĩa của hai chữ đạo tràng là gì? giữa đạo tràng và niệm phật đường có khác nhau không? | Xem: 355
269. Phải tôn trọng quyển kinh khi cầm kinh trong tay như thế nào? | Xem: 336
270. Cúng dường tam bảo như thế nào mới đúng pháp? | Xem: 386
271. Trì chú và niệm phật cái nào linh nghiệm hơn. | Xem: 387
272. Tụng kinh và trì chú trước sau lớp lang như thế nào mới đúng? | Xem: 362
273. Vấn đề thọ hưởng của một người sau khi chết như thế nào? | Xem: 367
274. In kinh ấn tống có nên trình qua quý thầy kiểm duyệt trước không? | Xem: 362
275. Sự khác biệt giữa trí thức và trí tuệ? | Xem: 384
276. Thế nào gọi là chuyển nghiệp? | Xem: 377
277. Sự khác biệt giữa a la hán và bồ tát? | Xem: 461
278. Vấn đề linh hồn và nghiệp báo? | Xem: 426
279. Số mạng và nghiệp báo đồng hay khác? | Xem: 319
280. Vấn đề hộ niệm cho người sắp lâm chung? | Xem: 340
281. Tập tục đốt giấy tiền vàng mã? | Xem: 396
282. Vấn đề thờ ông địa và thần tài? | Xem: 394
283. Vấn đề tuổi tác và duyên số trong hôn nhân? | Xem: 270
284. Nhứt nhơn hành đạo cửu huyền thăng? | Xem: 411
285. Vấn đề chánh tín và mê tín? | Xem: 361
286. Những ngày kinh nguyệt có nên tụng niệm bái sám không? | Xem: 376
287. Tụng kinh như thế nào mới đúng cách thức? | Xem: 451
288. Ăn chay dùng trứng gà được không? | Xem: 303
289. Cúng heo quay trả lễ có mang tội không? | Xem: 389
290. Không có thiết lập bàn thờ phật có tụng kinh được không? | Xem: 478
291. Khi niệm phật thấy hình tượng phật có lỗi không? | Xem: 396
292. Vì tánh nóng nảy nên mất hạnh phúc trong gia đình? | Xem: 403
293. Những nỗi lo âu vì sống đơn độc, nhưng khi giao tiếp thì lại bất bình không chịu nổi sự gian trá? | Xem: 357
294. Vấn đề ý nghĩa hoa sen? | Xem: 365
295. Vấn đề xả tang cho cha mẹ? | Xem: 427
296. A tu la là gì ? | Xem: 438
297. Lục chủng chấn động là cái gì? | Xem: 375
298. Ý nghĩa chuông trống bát nhã? | Xem: 369

- Thế danh: Lê Văn Bé
- Pháp danh Thiện Đại
- Pháp hiệu Phước Thái.
- Sanh ngày 18/4/45/ tại Xã Mỹ Hòa, Huyện Cầu Ngang Tỉnh Trà Vinh.
- Xuất gia năm 16 tuổi vào ngày 10/ 7/1961/ tại Chùa Phước Thanh Ấp Mỹ Cẫm Xã Mỹ Hòa, Huyện Cầu Ngang, Trà Vinh.
- 1962 thọ giới Sa di tại trường Hạ chùa Long Sơn - Tiểu Cần - Trà Vinh.
- Theo học lớp Mông đẳng năm 1964 tại Phật học viện Phước Hòa - Trà Vinh.
- Theo học lớp Sơ Đẳng 1965 tại Phật Học Viện Huệ Nghiêm, Xã An Lạc Huyện Bình Chánh, Tỉnh Gia Định.
- 1968 hoàn tất chương trình cấp Sơ đẳng 4 năm tương đương Trung học đệ nhất cấp.
- 1969 Thọ giới Tỳ kheo tại Đại giới đàn Huệ Nghiêm.
- 1971 tốt nghiệp Trungđẳng chuyên khoa Phật học.
- 1971 Theo học chương trình Cao đẳng Phật học.
- 1975 Tốt nghiệp Cửnhân Phật học.
- 1978. Hoàn tất chương trình Cao học.
- Đến định cư tại Melbourne, Úc Châu vào năm 1981.
- Xuất gia và phục giới với HT Phước Huệ năm 2003. Trước đó đã phục vụ cho GH với các chức vụ: Tổng thư ký GHPG Victoria và Chánh thư ký Tổng Vụ Hoằng Pháp. Hiện tại là Chánh thư ký của HĐĐH - GHPGVNTN Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan.

- Hiện đang là giáo thọ tại Chùa Phước Huệ và Quang Minh

- Tác phẩm đã xuất bản:

Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải Tập 1 xuất bản 2005
Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải Tập 2 xuất bản 2007
Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải Tập 3 xuất bản 2008
Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải Tập 4 xuất bản 2009
100 Câu Hỏi Phật Pháp Tập 1 xuất bản 2009
100 Câu Hỏi Phật Pháp Tập2 xuất bản 2010
Hướng Dương Thi Tập xuất bản 2010
Oai Nghi Của Một Tu Sinh xuất bản 2010
Bồ Tát Giới Tại Gia Giản Yếu xuất bản 2011
Một Cõi Đi Về ( Thơ và Tạp Bút ) xuất bản 2011
Hành Hương Tứ Đại Danh Sơn Trung Quốc xuất bản 2011
Một Đạo Tràng Lý Tưởng xuất bản 2011
Hành Trình Trên Đất Phật xuất bản 2012
Mông Sơn Thí Thực Yếu Giải xuất bản 2012
Phù Tang Ký Sự xuất bản 2012
Sơ Lược Tiến Trình Xây Dựng Chùa Quang Minh xuất bản 2012
Kinh Niệm Phật Ba La Mật Giảng Giải Xuất bản 2013
Những Ngày Trên Đất Mỹ xuất bản 2013
Tam Quy và Ngũ Giới xuất bản 2013
Chuyện Thiền Môn xuất bản 2014
Cố Giáo Sư Minh Chi
Cố Giáo Sư Trương Đình Nguyên
Cư Sĩ Bành Tế Thanh
Cư Sĩ Bích Ngọc
Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Cư Sĩ Cao Hữu Đính
Cư Sĩ Chân Hiền Tâm
Cư Sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền
Cư Sĩ Đạo Quang
Cư Sĩ Diệu Âm
Cư Sĩ Diệu Hà
Cư Sĩ Định Huệ
Cư Sĩ Đoàn Trung Còn
Cư Sĩ Đức Hạnh Lê Bảo Kỳ
Cư Sĩ Dương Đình Hỷ
Cư Sĩ Đường Tương Thanh
Cư Sĩ Giang Đô Trịnh Vĩ Am
Cư Sĩ Giang Vị Nông
Cư Sĩ Hạnh Cơ
Cư Sĩ Hoàng Phước Đại
Cư Sĩ Hồng Như
Cư Sĩ Hồng Dương Nguyễn Văn Hai
Cư Sĩ Huệ Thiện
Cư Sĩ Khánh Vân
Cư Sĩ Lâm Cự Tinh
Cư Sĩ Lê Huy Trứ MSEE
Cư Sĩ Lê Sỹ Minh Tùng
Cư Sĩ Liêu Nguyên
Cư Sĩ Liêu Địch Liên
Cư Sĩ Lưu Minh Chánh
Cư Sĩ Lưu Thừa Phù Ghi Chép
Cư Sĩ Lý Viên Tịnh
Cư Sĩ Mao Lăng Vân cung kính kết tập
Cư Sĩ Minh Chánh
Cư Sĩ Minh Trí và Mẫn Đạt
Cư Sĩ Ngô Đức Thọ
Cư Sĩ Nguyên Giác
Cư Sĩ Nguyên Hồng
Cư Sĩ Nguyễn Lang
Cư Sĩ Nguyên Phong
Cư Sĩ Nguyễn Đức Sâm , Ngô Đức Thọ
Cư Sĩ Nguyễn Đức Sinh
Cư Sĩ Nguyễn Hữu Kiệt
Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến
Cư Sĩ Nguyễn Xuân Chiến
Cư Sĩ Phạm Cổ Nông
Cư Sĩ Phúc Trung
Cư Sĩ Phương Luân
Cư Sĩ Quách Huệ Trân
Cư Sĩ Quảng Minh
Cư Sĩ Tâm Phước
Cư Sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám
Cư Sĩ Thiên Nhơn
Cư Sĩ Thôi Chú Bình
Cư Sĩ Thuần Bạch
Cư Sĩ Tiểu Bình Thật
Cư Sĩ Tịnh Mặc
Cư Sĩ Tô Khắc Minh
Cư Sĩ Tôn A Tử
Cư Sĩ Uông Trí Biểu
Cư Sĩ Viên Đạt
Cư Sĩ Vọng Tây
Đại Lão Hòa Thượng Hư Vân
Đại Lão Hòa Thượng Thích Ấn Quang
Đại Lão Hòa Thượng Thích Diễn Bồi
Đại Lão Hòa Thượng Thích Hành Trụ
Đại Lão Hòa Thượng Thích Mộng Tham
Đại Lão Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ
Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Đại Lão Hòa Thượng Tinh Vân
Đại Sư An Thế Cao
Đại Sư Bách Trượng Hoài Hải
Đại Sư Chí Công
Đại Sư Cổ Diêm Khuông Am Thanh Liên bật-sô Linh Thừa
Đại Sư Đạo Bái
Đại Sư Đạo Nguyên
Đại Sư Đạo Tuyên
Đại Sư Diệu Hiệp
Đại Sư Diệu Khẩu
Đại Sư Diệu Không
Đại Sư Diệu Liên
Đại Sư Gia Tường Cát Tạng
Đại Sư Hải Đông
Đại Sư Hám Sơn
Đại Sư Hàm Thị
Đại Sư Hoài Cảm
Đại Sư Hoằng Nhất
Đại Sư Hoằng Tán
Đại Sư Huệ Ngộ
Đại Sư Khuy Cơ
Đại Sư Liên Trì
Đại Sư Linh Phong Ngẫu Ích Trí Húc
Đại Sư Phi Tích
Đại Sư Pomnyun Sunim Trí Quang
Đại Sư Quán Đảnh
Đại Sư Quảng Khâm
Đại Sư Tăng Triệu
Đại Sư Thái Hư
Đại Sư Thân Loan
Đại Sư Thang Hương Danh
Đại Sư Thật Hiền
Đại Sư Thật Xoa Nan Đà
Đại Sư Thích Ấn Thuận
Đại Sư Thích Tăng Triệu
Đại Sư Thiên Thai Trí Giả
Đại Sư Thượng Sư Tsong Kha Pa
Đại Sư Tĩnh Am
Đại Sư Tông Bổn
Đại Sư Triệt Ngộ
Đại Sư Trung Phong Minh Bổn
Đại Sư Tsong Kha Pa
Đại Sư Ưu Đàm
Đại Sư Viên Hư
Đại Sư Vĩnh Minh Diên Thọ
Đời Dao Tần, Duy Tắc Thiền sư Thiên Như
Đời Dao Tần, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập
Đời Lưu Tống Cương Lương Gia Xá
Hòa Thượng DaLai Lama
Hòa Thượng Thích Bảo Lạc
Hòa Thượng Thích Bích Liên
Hòa Thượng Thích Chân Thường
Hòa Thượng Thích Đồng Bổn
Hòa Thượng Thích Đổng Minh
Hòa Thượng Thích Đức Nhuận
Hòa Thượng Thích Đức Niệm
Hòa Thượng Thích Đức Thắng
Hòa Thượng Thích Giác Khang
Hòa Thượng Thích Giác Qủa
Hòa Thượng Thích Giác Quang
Hòa Thượng Thích Hân Hiền
Hòa Thượng Thích Hoằng Tri
Hòa Thượng Thích Hoằng Trí
Hòa Thượng Thích Hồng Đạo
Hòa Thượng Thích Hồng Nhơn
Hòa Thượng Thích Huệ Hưng
Hòa Thượng Thích Huyền Dung
Hòa Thượng Thích Huyền Tôn
Hòa Thượng Thích Huyền Vi
Hòa Thượng Thích Khánh Anh
Hòa Thượng Thích Khế Chơn
Hòa Thượng Thích Mãn Giác
Hòa Thượng Thích Minh Cảnh
Hòa Thượng Thích Minh Châu
Hòa Thượng Thích Minh Lễ
Hòa Thượng Thích Minh Quang
Hòa Thượng Thích Minh Thành
Hòa Thượng Thích Nhất Chân
Hòa Thượng Thích Như Điển
Hòa Thượng Thích Phước Nhơn
Hòa Thượng Thích Phước Sơn
Hòa Thượng Thích Quảng Độ
Hòa Thượng Thích Quang Phú
Hòa Thượng Thích Tâm Châu
Hòa Thượng Thích Tâm Quang
Hòa Thượng Thích Thái Hòa
Hòa Thượng Thích Thắng Hoan
Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Hòa Thượng Thích Thiên Ân
Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Hòa Thượng Thích Thiện Huệ
Hòa Thượng Thích Thiện Siêu
Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Hòa Thượng Thích Thông Bửu
Hòa Thượng Thích Tịnh Không
Hòa Thượng Thích Tịnh Nghiêm
Hòa Thượng Thích Toàn Châu
Hòa Thượng Thích Trí Chơn
Hòa Thượng Thích Trí Hoằng
Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Hòa Thượng Thích Trí Thủ
Hòa Thượng Thích Trung Quán
Hòa Thượng Thích Từ Quang
Hòa Thượng Thích Tuệ Đăng
Hòa Thượng Thích Tuệ Đặng
Hòa Thượng Thích Tuệ Nhuận
Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ
Hòa Thượng Thích Tuyên Hóa
Hòa Thượng Thích Viên Giác
Hòa Thượng Thích Viên Huy
Hòa Thượng Thích Viên Lý
Tam Tạng Pháp Sư Bát Nhã
Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm
Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang
Thượng Nhân Pháp Nhiên
Thượng Tọa Thích Chân Tính
Thượng Tọa Thích Chánh Lạc
Thượng Tọa Thích Đồng Ngộ
Thượng Tọa Thích Đức Trí
Thượng Tọa Thích Giải Hiền
Thượng Tọa Thích Hằng Đạt
Thượng Tọa Thích Hạnh Bình
Thượng Tọa Thích Huyền Châu
Thượng Tọa Thích Mật Thể
Thượng Tọa Thích Minh Tuệ
Thượng Tọa Thích Nguyên Bình
Thượng Tọa Thích Nguyên Chơn
Thượng Tọa Thích Nguyên Hùng
Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng
Thượng Tọa Thích Nhuận Châu
Thượng Tọa Thích Phổ Huân
Thượng Tọa Thích Phước Hòa
Thượng Tọa Thích Phước Thái
Thượng Tọa Thích Quảng Ánh
Thượng Tọa Thích Thiện Phụng
Thượng Tọa Thích Tiến Đạt
Thượng Tọa Thích Trí Đức
Thượng Tọa Thích Trí Siêu
Thượng Tọa Thích Trường Lạc
Thượng Tọa Thích Vĩnh Hóa
Tiến Sĩ Lê Sơn Phương Ngọc
Tỳ Kheo Thích Đăng Quang
Tỳ Kheo Thích Đồng Thọ
Tỳ Kheo Thích Duy Lực
Tỳ Kheo Thích Giác Nghiên
Tỳ Kheo Thích Giới Đức
Tỳ Kheo Thích Giới Nghiêm
Tỳ Kheo Thích Hoằng Đạo
Tỳ Kheo Thích Hoằng Thường
Tỳ Kheo Thích Minh Điền
Tỳ Kheo Thích Minh Định
Tỳ Kheo Thích Minh Định
Tỳ Kheo Thích Minh Trí
Tỳ Kheo Thích Nguyên Chứng
Tỳ Kheo Thích Thanh Giác
Tỳ Kheo Thích Thiện Hạnh
Tỳ Kheo Thích Thiện Trang
Tỳ Kheo Thích Thông Huệ
Tỳ Kheo Thích Viên Ngộ
Tỳ Kheo VisuđhacaraViệc niệm Phật phải được phối hợp với việc làm. Niệm Phật cho đến lúc tâm yên tĩnh, thì lúc ấy chính là tự tánh mình niệm, tức là nhất tâm rồi đó. Khi làm việc, cũng cứ niệm Phật; mà kẻ khác thì không biết là mình đang niệm. Cứ chuyên tâm làm việc, đừng khởi vọng tưởng hay nghĩ ngợi gì khác, thì đó mới là nhất tâm, cũng là tâm Phật, hợp với Phật Ðạo vậy.
Hòa Thượng Quảng Khâm