Kinh Sách

ĐỀ MỤC

9. Ai mặc áo cà sa. [1]
tâm chưa rời uế trược,
không tự chế, không thực,
không xứng áo cà sa
Lời Phật dạy, Kinh Pháp Cú