Kinh Sách

ĐỀ MỤC

155. "Lúc trẻ, không phạm hạnh,
Không tìm kiếm bạc tiền.
Như cò già bên ao,
Ủ rũ, không tôm cá."
Hòa Thượng Thích Minh Châu