Phật Học Vấn Đáp

Pháp thân của phật biến khắp hư không. tại sao còn hướng tây phương mà lễ bái?
Pháp thân của Phật biến khắp hư không, như vậy có thể lễ bái hư không là được rồi, tại sao còn hướng Tây phương mà lễ bái?

8/6/2022 9:51:11 AM
Vô tướng niệm Phật và thật tướng niệm Phật là công phu cao nhất, đó là tức tâm tức Phật, niệm mà vô niệm, nhưng không phải là pháp thích hợp của người mới tu học. Pháp thân của Phật biến khắp hư không là từ bản thể mà nói, người mới tu học chưa hiểu được. Trong kinh nói, từ đây qua mười vạn ức cõi Phật có thế giới Tây phương cực lạc, đó là chân thật không hư dối. Người mới học y giáo phụng hành dần dần mới hiểu rõ chân tướng của vũ trụ. Từ bản thể luận mà nói, phương hướng và vị trí đều là pháp tương đối, thời gian và không gian cũng chỉ là pháp tương đối. Người khai ngộ thấy rõ tướng chân thật của vũ trụ vốn là không. Do vậy, không có cái gì gọi là phương hướng mà lễ bái, nhưng người đang tu học không nên từ gốc độ này mà hạ thủ công phu, phải nên y theo giáo pháp từng bước mà thực hành.

Trích từ:  Phật Học Vấn Đáp Về Tịnh Độ. Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Đức Trí


Thẻ
Tây Phương       

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên

Trở Lại Trang Câu Hỏi