Phật Học Vấn Đáp


Quý Vị có biết sự nghèo túng có thể bán đi không?
Đại Sư Diệu Liên | Dịch Giả : Linh Nham Tùng Thư | Xem: 441

9/9/2022 6:38:44 AM

Muốn bán đi sự nghèo túng thì phải bố thí, sở dĩ nghèo là tại vì kiếp trước hà tiện, hẹp hòi.

Bố thí tức là gieo giống, không gieo giống làm sao có thu hoạch?

Nói đến Công Đức bố thí thì cúng dường Tam Bảo là hạng nhất, bởi lẽ Tam Bảo là phước điền lớn nhất của thế gian này, có thể lợi ích tất cả chúng sanh.


Trích từ:  Khai Thị Của Hòa Thượng Diệu Liên Tập 1 .

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên

Từ Ngữ Phật Học Trong Phần Vấn ĐápNam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật