Phật Học Vấn Đáp

Nhân duyên phước đức thiện căn nhỏ mà được vãng sinh Cực Lạc là sao?
Kinh A Di Đà ghi: “Không thể với nhân duyên phước đức thiện căn nhỏ mà được vãng sinh Cực Lạc”. Hỏi: Vãng sinh Tịnh Độ cần phải nhớ vào thiện lớn, hành trì đầy đủ các tịnh nghiệp mới được vãng sinh. Nếu chỉ niệm Phật suông như thế, làm sao vãng sinh Cực Lạc?

8/30/2022 1:17:12 PM
Nói về thiện căn nhiều ít thì chỉ cần căn cứ vào việc niệm Phật để trình bày. Nếu quá khứ không có nhiều duyên thiện thì đời này không được nghe danh hiệu Phật. Nhưng nay được nghe đến Tịnh Độ, chuyên tâm niệm Phật, tức là do nhân thiện quá khứ; lại nhớ nghĩ Tây Phương, quyết tâm sinh về, đây là thiện căn lớn. Tuy nghe đến Tịnh Độ của Phật A Di Đà, phát nguyện vãng sinh, nhưng việc tu không chuyên, tâm không quyết định, đó chỉ là thiện nhỏ không thể vãng sinh Tịnh Độ được.

Trích từ:  Tây Phương Yếu Quyết Thích Nghi Thông Quy | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Nguyên Chơn


Thẻ
Niệm Phật        Cực Lạc        Tịnh Độ        Nghiệp        Nhân Duyên       

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên

Trở Lại Trang Câu Hỏi