Phật Học Vấn Đáp


Ở đạo tràng, nhà riêng hoặc nơi làm việc có quỷ gây náo loạn. Xin hỏi phải nên hóa giải thế nào?
Hòa Thượng Thích Tịnh Không | Xem: 508

8/13/2022 6:24:49 PM

Bạn phải tìm con quỷ đó để đàm phán điều kiện với nó. Có khi quỷ dựa thân, chúng tôi đã từng trải qua, khi ở nước Mỹ, ở Nhật Bản đều đã gặp qua, là dựa thân. Bạn có thể hỏi họ, họ là người nào, vì sao lại đến nơi này gây náo loạn, họ sẽ nói ra. Sau khi họ nói ra thì đàm phán điều kiện. Đạo tràng không cự tuyệt quý vị, hoan nghênh quý vị đến cộng tu cùng chúng tôi. Nhưng quý vị không thể làm náo loạn người tu hành và các nhân viên làm việc trong đạo tràng. Mọi người chúng tôi đều đem công đức hối hướng cho quý vị, hi vọng quý vị sớm ngày vãng sanh. Dần dần họ sẽ tiếp nhận.


Trích từ:  Học Phật Vấn Đáp.

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên

Từ Ngữ Phật Học Trong Phần Vấn ĐápNam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật