Tác Giả

Pháp Sư Tịnh Liên


Tự Tánh Di Đà Duy Tâm Tịnh Độ,

Thế nào gọi là Duy Tâm Tịnh Độ? Tâm chúng ta chính là cõi Phật, ngoài tâm này thì không có Tịnh Độ. Vậy tâm này là tâm gì? Có phải là tâm hư vọng phân.... Xem Tiếp