Tác Giả

Cư Sĩ Tịnh Mặc


Các Phương Pháp Tu Hành,

“Đối với cõi đời bị chìm đắm trong tối tăm của vô minh ta sẽ mang lại ánh sáng tươi đẹp của giáo lý tuyệt vời. Ta sẽ giải thoát cho đời khỏi cái già,.... Xem Tiếp

Chương Nhất Đạo Phật,

“Tựa như nước của bể cả, chỉ thấm nhuần một hương vị: hương vị của muối, Đạo lý của ta cũng chỉ thấm nhuần một hương vị: hương vị của sự GIẢI THOÁT.” .... Xem Tiếp

Đạo Phật Không Còn Gì Cao Hơn   (Vô Thượng),

“Các đức Như Lai thấy hết thảy chúng sinh trong pháp giới đều đầy đủ trí tuệ, đức tướng Như Lai, vì ngu si, mê hoặc nên không tự biết.” “Ta nay sẽ.... Xem Tiếp

Niệm Phật,

“Các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, thiện nam, tín nữ nào luôn làm tròn phận sự, biết ăn ở theo chính giáo, biết noi theo đường Chân lý, mới đáng gọi là.... Xem Tiếp

Phật Là Ai?,

“Chư Phật ra đời cốt để khai thị cho chúng sanh đều chứng ngộ được Phật tánh”. LỜI PHẬT DẠY “Ta không cầu một phúc báo nào, cả phúc báu được tái.... Xem Tiếp

Tu Học,

“Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi.” LỜI PHẬT DẠY “Ngày nay cất bước quay đầu, Mới hay đường cũ bấy lâu đi lầm.” LỜI CỦA TỔ TỪ CHIẾU .... Xem Tiếp

Kinh Sách Cùng Tác Giả

Đường Vào Ánh Sáng Đạo Phật

Tập bài giản dị này dẫn dắt những người thân yêu của tôi đến đầu con đường đầy ánh sáng của Đạo Phật.... Xem Tiếp