Tác Giả

Sa Môn Thư Ngọc


Lược Giải Thích Tên Của 89 Đức Phật Trong Hồng Danh Bảo Sám,

1. Nam mô Phổ Quang Phật (Samanta-prabha Buddha) Nam Mô (Namo) là Quy mệnh xưng lễ Phật (Buddha) là một trong mười Hiệu Phổ.... Xem Tiếp