Tác Giả

Cư Sĩ Diệu Âm

1. Ba Cương Lãnh Chánh Của Hành Môn
2. Ba Giai Đoạn Của Sự Tu Hành
3. Bản Chất Của Phật Giáo
4. Bồ Tát Hạnh
5. Bố Thí Pháp
6. Bố Thí Vô Trụ
7. Bổn Nguyện Là Gì...?
8. Bốn Nguyên Tắc Để Phân Biệt Chánh Và Tà
9. Chắc Thật Niệm Phật Khỏi Đoạn Phiền Não Một Đời Thành Phật
10. Chẳng Phát Nguyện Thì Niệm Phật Không Thể Vãng Sanh
11. Chánh Pháp Tuyệt Đối Tương Ứng Với Lợi Ích Chân Thật
12. Chánh Tri Chánh Kiến
13. Chánh Tri Chánh Kiến
14. Chấp Tướng
15. Chi Túc Thường Lạc
16. Chuyển Phước Đức Thành Công Đức
17. Công Phu Niệm Phật
18. Công Việc Của Người Xuất Gia
19. Đạo Dưỡng Sanh
20. Điểm Quan Trọng Của Hành Môn
21. Đoạn Ác Tu Thiện Trong Đời Sống
22. Đời Mạt Pháp Tà Sư Nhiều Như Cát Sông Hằng
23. Đời Sống Của Người Xuất Gia
24. Giải Hành Tương Ứng
25. Giải Hạnh Tương Ứng
26. Giải Thích Đề Mục Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh
27. Giáo Dục Là Đường Lối Căn Bản Để Giải Quyết Tai Nạn
28. Giới Định Huệ
29. Giữ Chánh Niệm Phục Ma Vương
30. Hạnh Tốt Và Hạnh Xấu
31. Hiểu Lý
32. Hòa Thượng Hải Hiền Vị Cao Tăng Biết Trước Ngày Vãng Sinh
33. Hoằng Pháp
34. Hoằng Pháp Coi Trọng Phẩm Đức
35. Học
36. Học Phật Phải Mở Rông Tâm Lượng
37. Học Phật Nhất Định Phải Từ Tam Phước
38. Khó Gặp Thầy Tốt
39. Khóa Tụng Sáng Tối
40. Không Sanh Về Tây Phương Thì Nhất Định Sẽ Bị Luân Hồi
41. Kinh Phật Lời Tổ Dạy Về Nỗi Khổ Sanh Tử
42. Làm Thế Nào An Tâm Đoạn Vọng
43. Làm Thế Nào Để Khế Nhập Cảnh Giới Của Phật?
44. Làm Thế Nào Mới Được Vãng Sanh
45. Làm Thế Nào Tu Hành
46. Làm Thế Nào Xây Dựng Văn Hóa Đa Nguyên Cùng Tồn Cùng Vinh
47. Liễu Sanh Tử
48. Lợi Ích của sự Niệm Phật
49. Lục Hòa Kính
50. Lục Hòa Kính
51. Lý Luận Và Sự Thật Của Nhân Quả
52. Lý Luận và Sự Thật Của Nhân Qủa
53. Ly Tướng Tu Phước
54. Ma Chướng
55. Mục Đích Của Việc Tu Học Phật Pháp
56. Mục Đích Của Việc Xuất Gia
57. Mục Tiêu Của Sự Tu Hành
58. Nắm Lấy Cơ Hội Thành Tựu Đạo Nghiệp
59. Năm Trăm Năm Sau
60. Ngũ Kinh Nhất Luận
61. Người Đời Sống Trong Ái Dục
62. Người Niệm Phật Ở Nơi Sự Phân Làm Ba Hạng
63. Người Tại Gia Dễ Thành Tựu Hơn Người Xuất Gia
64. Nguyên Tắc Tu Hành
65. Nhân Quả
66. Nhập Tri Kiến Phật
67. Nhiếp Trọn Sáu Căn Tịnh Niệm Tiếp Nối
68. Nhìn Thấu Buông Xuống Tự Tại Tùy Duyên
69. Nhìn Thấu Là Hiểu Rõ Chân Tướng Sự Thật
70. Nhường Nhịn
71. Niệm Phật Chỉ Mong Sanh Vãng Sanh Tịnh Độ Ngay Trong Một Đời Này
72. Niệm Phật Đối Trị Vọng Tưởng
73. Niệm Phật Giải Trừ Nghiệp Chướng
74. Niệm Phật Phải Lấy Quyết Chí Cầu Sanh Tây Phương Làm Mục Đích Chính
75. Niệm Phật Pháp Môn Hạng Nhất Của Nền Giáo Dục Phật Ðà
76. Nói Về Bố Thí
77. Nói Về Nhân Quả
78. Pháp Môn Nhị Lực
79. Pháp Môn Tịnh Độ
80. Phát Bồ Đề Tâm
81. Phát Bồ Đề Tâm Một Hướng Chuyên Niệm
82. Phát Tâm Bồ Đề
83. Phổ Đẳng Tam Muội Là Gì...?
84. Phước Báo Và Trí Huệ
85. Phước Huệ Nhân Quả
86. Phương Pháp Niệm Phật
87. Rộng Mở Tâm Lượng
88. Rộng Tu Cúng Dường
89. Sám Hối
90. Sám Hối Nghiệp Chướng
91. Sự Quan Trọng Của Định Huệ
92. Sự Quan Trọng Của Hòa
93. Sửa Lỗi
94. Tại Sao Chúng Ta Tu Theo Pháp Môn Tịnh Độ
95. Tâm Bình Đẳng Là Chân Thành
96. Tâm Nghĩ Mình Chưa Chết Là Cho Rằng Mình Tạm Thời Sẽ Không Chết
97. Tâm Phật
98. Tâm Sanh Tử Không Tha Thiết
99. Tâm Thanh Tịnh
100. Tâm Thanh Tịnh
101. Tâm Vì Sanh Tử Là Cơ Sở Nhập Đạo
102. Tất Cả Pháp Từ Tâm Tưởng Sanh
103. Thành Kính
104. Thật Thà
105. Thế Gian Như Là Một Giấc Mộng
106. Thế Gian Này Vạn Sự Vạn Vật Đều Là Hư Vọng
107. Thế Nào Mới Là Thật Sự Giác Ngộ...?
108. Thọ Trì Một Câu Kệ Hơn Cả Bố Thí Thất Bảo
109. Thực Hiện Cảnh Giới Hoa Nghiêm
110. Tịnh Nghiệp Tam Phước
111. Tổng Cương Lãnh Của Việc Tu Hành
112. Tri Ân Báo Ân
113. Trì Giới Tinh Nghiêm
114. Tự Hành Hóa Tha
115. Tu Phước Và Tu Huệ
116. Tu Thanh Phước
117. Tùy Hỷ
118. Vạn Pháp Là Tướng Tiếp Nối Của Nhân Quả
119. Vãng Sanh
120. Vãng Sanh Tây Phương
121. Vì Vọng Tưởng Phân Biệt Chấp Trước Mà Đọa Lạc Trong Sáu Nẻo Thập Pháp Giới
122. Xây Dựng Đạo Tràng
123. Xung Đột
124. Y Báo Chuyển Theo Chánh Báo


Pháp Âm Liên Quan Tới Tác Giả
TBD
Cố Giáo Sư Minh Chi
Cố Giáo Sư Trương Đình Nguyên
Cư Sĩ Bành Tế Thanh
Cư Sĩ Bích Ngọc
Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Cư Sĩ Cao Hữu Đính
Cư Sĩ Chân Hiền Tâm
Cư Sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền
Cư Sĩ Đạo Quang
Cư Sĩ Diệu Âm
Cư Sĩ Diệu Hà
Cư Sĩ Định Huệ
Cư Sĩ Đoàn Trung Còn
Cư Sĩ Đức Hạnh Lê Bảo Kỳ
Cư Sĩ Dương Đình Hỷ
Cư Sĩ Đường Tương Thanh
Cư Sĩ Giang Đô Trịnh Vĩ Am
Cư Sĩ Giang Vị Nông
Cư Sĩ Hạnh Cơ
Cư Sĩ Hồ U Trinh Ở Núi Tứ Minh
Cư Sĩ Hoàng Phước Đại
Cư Sĩ Hồng Như
Cư Sĩ Hồng Dương Nguyễn Văn Hai
Cư Sĩ Huệ Thiện
Cư Sĩ Khánh Vân
Cư Sĩ Lâm Cự Tinh
Cư Sĩ Lê Huy Trứ MSEE
Cư Sĩ Lê Sỹ Minh Tùng
Cư Sĩ Liêu Nguyên
Cư Sĩ Liêu Địch Liên
Cư Sĩ Lưu Minh Chánh
Cư Sĩ Lưu Thừa Phù Ghi Chép
Cư Sĩ Lý Viên Tịnh
Cư Sĩ Mao Lăng Vân cung kính kết tập
Cư Sĩ Minh Chánh
Cư Sĩ Minh Trí và Mẫn Đạt
Cư Sĩ Ngô Đức Thọ
Cư Sĩ Nguyên Giác
Cư Sĩ Nguyên Hồng
Cư Sĩ Nguyễn Lang
Cư Sĩ Nguyên Phong
Cư Sĩ Nguyễn Đức Sâm , Ngô Đức Thọ
Cư Sĩ Nguyễn Đức Sinh
Cư Sĩ Nguyễn Hữu Kiệt
Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến
Cư Sĩ Nguyễn Xuân Chiến
Cư Sĩ Phạm Cổ Nông
Cư Sĩ Phúc Trung
Cư Sĩ Phương Luân
Cư Sĩ Quách Huệ Trân
Cư Sĩ Quảng Minh
Cư Sĩ Tâm Phước
Cư Sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám
Cư Sĩ Thiên Nhơn
Cư Sĩ Thôi Chú Bình
Cư Sĩ Thuần Bạch
Cư Sĩ Tiểu Bình Thật
Cư Sĩ Tịnh Mặc
Cư Sĩ Tô Khắc Minh
Cư Sĩ Tôn A Tử
Cư Sĩ Uông Trí Biểu
Cư Sĩ Viên Đạt
Cư Sĩ Vọng Tây
Đại Lão Hòa Thượng Hư Vân
Đại Lão Hòa Thượng Thích Ấn Quang
Đại Lão Hòa Thượng Thích Diễn Bồi
Đại Lão Hòa Thượng Thích Hành Trụ
Đại Lão Hòa Thượng Thích Mộng Tham
Đại Lão Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ
Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Đại Lão Hòa Thượng Tinh Vân
Đại Sư An Thế Cao
Đại Sư Bách Trượng Hoài Hải
Đại Sư Chí Công
Đại Sư Cổ Diêm Khuông Am Thanh Liên bật-sô Linh Thừa
Đại Sư Đạo Bái
Đại Sư Đạo Nguyên
Đại Sư Đạo Tuyên
Đại Sư Diệu Hiệp
Đại Sư Diệu Khẩu
Đại Sư Diệu Không
Đại Sư Diệu Liên
Đại Sư Đời Tống, Nguyên Chiếu
Đại Sư Gia Tường Cát Tạng
Đại Sư Hải Đông
Đại Sư Hám Sơn
Đại Sư Hàm Thị
Đại Sư Hoài Cảm
Đại Sư Hoằng Nhất
Đại Sư Hoằng Tán
Đại Sư Huệ Ngộ
Đại Sư Khuy Cơ
Đại Sư Liên Trì
Đại Sư Linh Phong Ngẫu Ích Trí Húc
Đại Sư Pháp Tạng Hiền Thủ
Đại Sư Phi Tích
Đại Sư Pomnyun Sunim Trí Quang
Đại Sư Quán Đảnh
Đại Sư Quảng Khâm
Đại Sư Tăng Triệu
Đại Sư Thái Hư
Đại Sư Thân Loan
Đại Sư Thang Hương Danh
Đại Sư Thanh Lương Trừng Quán
Đại Sư Thật Hiền
Đại Sư Thật Xoa Nan Đà
Đại Sư Thích Ấn Thuận
Đại Sư Thích Tăng Triệu
Đại Sư Thiên Thai Trí Giả
Đại Sư Thượng Sư Tsong Kha Pa
Đại Sư Tĩnh Am
Đại Sư Tông Bổn
Đại Sư Triệt Ngộ
Đại Sư Trung Phong Minh Bổn
Đại Sư Tsong Kha Pa
Đại Sư Ưu Đàm
Đại Sư Viên Hư
Đại Sư Vĩnh Minh Diên Thọ
Đời Dao Tần, Duy Tắc Thiền sư Thiên Như
Đời Dao Tần, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập
Đời Lưu Tống Cương Lương Gia Xá
Hòa Thượng DaLai Lama
Hòa Thượng Thích Bảo Lạc
Hòa Thượng Thích Bích Liên
Hòa Thượng Thích Chân Thường
Hòa Thượng Thích Đồng Bổn
Hòa Thượng Thích Đổng Minh
Hòa Thượng Thích Đức Nhuận
Hòa Thượng Thích Đức Niệm
Hòa Thượng Thích Đức Thắng
Hòa Thượng Thích Giác Khang
Hòa Thượng Thích Giác Qủa
Hòa Thượng Thích Giác Quang
Hòa Thượng Thích Hân Hiền
Hòa Thượng Thích Hoằng Tri
Hòa Thượng Thích Hoằng Trí
Hòa Thượng Thích Hồng Đạo
Hòa Thượng Thích Hồng Nhơn
Hòa Thượng Thích Huệ Hưng
Hòa Thượng Thích Huyền Dung
Hòa Thượng Thích Huyền Tôn
Hòa Thượng Thích Huyền Vi
Hòa Thượng Thích Khánh Anh
Hòa Thượng Thích Khế Chơn
Hòa Thượng Thích Mãn Giác
Hòa Thượng Thích Minh Cảnh
Hòa Thượng Thích Minh Châu
Hòa Thượng Thích Minh Lễ
Hòa Thượng Thích Minh Quang
Hòa Thượng Thích Minh Thành
Hòa Thượng Thích Nhất Chân
Hòa Thượng Thích Như Điển
Hòa Thượng Thích Phước Nhơn
Hòa Thượng Thích Phước Sơn
Hòa Thượng Thích Quảng Độ
Hòa Thượng Thích Quang Phú
Hòa Thượng Thích Tâm Châu
Hòa Thượng Thích Tâm Quang
Hòa Thượng Thích Thái Hòa
Hòa Thượng Thích Thắng Hoan
Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Hòa Thượng Thích Thiên Ân
Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Hòa Thượng Thích Thiện Huệ
Hòa Thượng Thích Thiện Siêu
Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Hòa Thượng Thích Thông Bửu
Hòa Thượng Thích Tịnh Không
Hòa Thượng Thích Tịnh Nghiêm
Hòa Thượng Thích Toàn Châu
Hòa Thượng Thích Trí Chơn
Hòa Thượng Thích Trí Hoằng
Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Hòa Thượng Thích Trí Thủ
Hòa Thượng Thích Trung Quán
Hòa Thượng Thích Từ Quang
Hòa Thượng Thích Tuệ Đăng
Hòa Thượng Thích Tuệ Đặng
Hòa Thượng Thích Tuệ Nhuận
Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ
Hòa Thượng Thích Tuyên Hóa
Hòa Thượng Thích Viên Giác
Hòa Thượng Thích Viên Huy
Hòa Thượng Thích Viên Lý
Tam Tạng Pháp Sư Bát Nhã
Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm
Tam Tạng Pháp Sư Đề Vân Bát Nhã
Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang
Thượng Nhân Pháp Nhiên
Thượng Tọa Thích Chân Tính
Thượng Tọa Thích Chánh Lạc
Thượng Tọa Thích Đồng Ngộ
Thượng Tọa Thích Đức Trí
Thượng Tọa Thích Giải Hiền
Thượng Tọa Thích Hằng Đạt
Thượng Tọa Thích Hạnh Bình
Thượng Tọa Thích Huyền Châu
Thượng Tọa Thích Mật Thể
Thượng Tọa Thích Minh Tuệ
Thượng Tọa Thích Nguyên Bình
Thượng Tọa Thích Nguyên Chơn
Thượng Tọa Thích Nguyên Hùng
Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng
Thượng Tọa Thích Nhuận Châu
Thượng Tọa Thích Phổ Huân
Thượng Tọa Thích Phước Hòa
Thượng Tọa Thích Phước Thái
Thượng Tọa Thích Quảng Ánh
Thượng Tọa Thích Thiện Phụng
Thượng Tọa Thích Tiến Đạt
Thượng Tọa Thích Trí Đức
Thượng Tọa Thích Trí Siêu
Thượng Tọa Thích Trường Lạc
Thượng Tọa Thích Vĩnh Hóa
Tiến Sĩ Lê Sơn Phương Ngọc
Tỳ Kheo Thích Đăng Quang
Tỳ Kheo Thích Đồng Thọ
Tỳ Kheo Thích Duy Lực
Tỳ Kheo Thích Giác Nghiên
Tỳ Kheo Thích Giới Bổn
Tỳ Kheo Thích Giới Đức
Tỳ Kheo Thích Giới Nghiêm
Tỳ Kheo Thích Hoằng Đạo
Tỳ Kheo Thích Hoằng Thường
Tỳ Kheo Thích Huệ Chiểu Chùa Đại Vân Ở Chuy Châu
Tỳ Kheo Thích Minh Điền
Tỳ Kheo Thích Minh Định
Tỳ Kheo Thích Minh Định
Tỳ Kheo Thích Minh Trí
Tỳ Kheo Thích Nguyên Chứng
Tỳ Kheo Thích Tâm Hạnh
Tỳ Kheo Thích Thanh Giác
Tỳ Kheo Thích Thiện Hạnh
Tỳ Kheo Thích Thiện Trang
Tỳ Kheo Thích Thông Huệ
Tỳ Kheo Thích Viên Ngộ
Tỳ Kheo VisuđhacaraÂn lớn trong trời đất không gì hơn được ân cha mẹ. Cha mẹ còn sống là vị Phật đang sống trong nhà. Cha mẹ đã mất vẫn truy báo được. Thử nghĩ xem thân này là từ đâu mà tới, do ai được trưởng thành? Sao chẳng phản bổn tầm nguyên, tận tâm, tận lực kính thờ, vâng thuận. Thậm chí có kẻ kết oán với cha mẹ, chẳng đoái hoài gì đến, chỉ chăm chút vợ con, chẳng hiếu dưỡng cha mẹ. Thậm chí, cha mẹ mắc bịnh cũng chẳng hay, chết cũng chẳng chôn. Hoặc là nói một câu là trả miếng một câu tựa như người dưng. Ðấy đều là những hạng chẳng bằng cầm thú vậy. Than ôi! Người chẳng bằng nổi cầm thú hay sao? Ðáng sợ thay! Những người hiểu biết trong đại chúng đây hãy suy nghĩ lấy.
Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát