Tác Giả

Thượng Nhân Pháp Nhiên


Bổn Nguyện,

Đoạn văn diễn bày: Đức Như Lai Di Đà không chọn các pháp tu khác làm Bổn nguyện, mà chỉ duy nhất chọn pháp Niệm Phật làm Bổn nguyện vãng sanh. “Kinh.... Xem Tiếp