Kinh Sách

ĐỀ MỤC

2. Ý dẫn đầu các pháp,
Ý làm chủ, ý tạo;
Nếu với ý thanh tịnh,
Nói lên hay hành động,
An lạc bước theo sau,
Như bóng, không rời hình.
Lời Phật dạy, Kinh Pháp Cú