Tác Giả

Cư Sĩ Diệu Hà


Trời Đã Xế Bóng Đường Về Còn Xa,

Người xưa có câu thành ngữ "Nhật Mộ Đồ Viễn".   Ngày xưa không có xe, ra đường đều nhờ đi bộ, muốn đến một nơi nào phải lội bộ cả ngày trời, mắt.... Xem Tiếp

Kinh Sách Cùng Tác Giả

Mười Nguyện Của Bồ Tát Phổ Hiền

Điểm đắc sắc của Phổ Hiền hạnh nguyện là Tâm lượng rộng lớn như hư không pháp giới. Do đó mười.... Xem Tiếp