Skip Navigation LinksHome > Pháp Bảo > Khai Thị Phật Học > Muon-Duoc-Nhat-Tam-Bat-Loan-Nghia-La-Muon-Tu-Phap-Mon-Niem-Phat-Thi-Phai-Lam-The-Nao...?

Muốn Được Nhất Tâm Bất Loạn Nghĩa Là Muốn Tu Pháp Môn Niệm Phật Thì Phải Làm Thế Nào...?
Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang

Phải có ba điều kiện là tín, hạnh, nguyện. Tín là tự tín mình đủ năng lực tu hành đến thành tựu pháp môn niệm Phật, xác tín pháp môn niệm Phật có hiệu quả là thật hiện Cực-lạc, xác tín Đức Phật Di-Đà là đạo sư tiếp dẫn mình và là đấng mà mình cố tu cho được (và sẽ được) như Ngài. Hạnh là chấp trì danh hiệu của Đức Phật Di-Đà bằng cách tâm trí thì nhớ kỹ lấy danh hiệu ấy, miệng tiếng thì đọc luôn danh hiệu ấy và hành động thì động tác y theo đức tánh đại giải thoát và đại giác ngộ mà danh hiệu ấy biểu thị. Nguyện là đem cái hạnh ấy cầu thật chứng tịnh độ, tạo thành tịnh độ và vãng sinh tịnh độ Cực-lạc.
Trích từ: Người Xuất Gia
Báo Lỗi Đánh Dấu Đã Đọc

Thẻ

Kinh Sách Liên Quan

   
1 Để Trở Thành Phật Tử Tại Gia, Hòa Thượng Thích Đức Thắng Tải Về