Phật Học Vấn Đáp


Có phải Quý Vị thích qua tết lại được thêm một tuổi không?
Hòa Thượng Thích Diệu Liên | Dịch Giả : Linh Nham Tùng Thư | Xem: 416

9/9/2022 8:59:02 AM

Thọ mạng của con người có hạn, cho nên qua tết lại tăng thêm một tuổi, thực tế chính là giảm đi một tuổi thọ rồi, cũng tức là thời gian Quý Vị đi gặp Diêm Vương đã tới gần hơn, có cái gì mà đáng vui?

Chỉ có đạo mới là đáng vui thôi.


Trích từ:  Khai Thị Của Hòa Thượng Diệu Liên Tập 1 .

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên

Từ Ngữ Phật Học Trong Phần Vấn ĐápNam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật