Tác Giả

Tỳ Kheo Thích Hoằng Đạo


Kinh Sách Cùng Tác Giả

Vãng Sanh Lễ Tán Kệ

Khuyến tấn tất cả chúng sanh phát nguyện vãng sanh cõi Tây phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà..... Xem Tiếp

Vãng Sinh Lễ Tán Kệ

(Thiện Đạo) xin cung kính sưu tập những bài Vãng Sinh Lễ Tán Kệ, hoặc từ trong kinh Vô Lượng Thọ,.... Xem Tiếp