Tác Giả

Hòa Thượng Thích Đổng Minh


Kinh Sách Cùng Tác Giả

Kinh Nhập Lăng Già

Quy mạng Ðại Trí Hải Tỳ Lô Giá Na Phật! Tôi nghe như vầy, một thuở đức Thế Tôn trụ trong thành Lăng.... Xem Tiếp

Luận Sử Tông Tịnh Độ

Nếu đem so sánh lý tưởng Đại đồng thế giới và Thiên đường thì cõi Đại đồng thế giới đẹp đẽ, vi diệu,.... Xem Tiếp

Luật Hữu Bộ Bách Nhất Yết Ma

Một hôm, Tôn giả Ô-ba-ly bạch Phật : "Thưa Thế Tôn ! Như lời Phật dạy về tịnh và bất tịnh địa, con.... Xem Tiếp

Trùng Trị Tỳ Ni Sự Nghĩa Tập Yếu

Đã gần 50 năm qua, từ việc học tập, hành trì đến việc giảng dạy, dịch thuật nhiều bộ luật, song bộ.... Xem Tiếp