Tác Giả

Cư Sĩ Uông Trí Biểu


Từ Bi Với Bác Ái,

Các nhà tôn giáo xướng lên thuyết bác ái, những nhà học giả không bàn xét đến lý chân thật, đua nhau họa theo, và cho đó là thiên kinh địa nghĩa. Phật.... Xem Tiếp