Tác Giả

Bồ Tát Giới Đệ Tử Thường Nhiếp


Kinh Sách Cùng Tác Giả

Tây Phương Xác Chỉ

Một thuở nọ, Bồ Tát từ cõi Cực Lạc hiện đến, giáng xuống đàn cầu cơ ở đất Cổ Câu Ngô xứ Chấn Ðán.... Xem Tiếp