Tác Giả

Tỳ Kheo Thích Đăng Quang


Kinh Sách Cùng Tác Giả

Kinh Nhật Tụng

- Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tận hư không, biến pháp giới, quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, tôn.... Xem Tiếp