Tác Giả

Tỳ Kheo Thích Hoằng Thường


Đường Về Cõi Tịnh,

Tư tưởng tịnh độ có sự liên quan mật thiết cùng nương tựa lẫn nhau, phụ trợ lẫn nhau với sự mở rộng, kiến lập, hoằng truyền, phát triển phổ cập của.... Xem Tiếp