Tỳ Kheo Thích Hoằng Thường

No Record FoundLàm người nên vững chắc và tự tại, tấm lòng phải rộng mở, thận trọng mà làm việc, nên nhìn xa trông rộng.
Thích Thánh Nghiêm