Tác Giả

Hòa Thượng Thích Khế Chơn


Phát Nguyện Thọ Bồ Tát Thập Thiện Giới Nguyện Lực Sẽ Được Vô Cùng,

Đức Phật là Bậc Vô Thượng y Vương, thấy rõ căn bệnh chúng sanh. Ngài dạy sở dĩ chúng sanh cứ mãi trôi lăn trong sanh tử luân hồi, tạo vô số nghiệp ác.... Xem Tiếp