Hòa Thượng Thích Khế Chơn


 Ðược vãng sanh hay không là do Tín Nguyện có hay không, còn phẩm vị vãng sanh cao hay thấp là tùy việc trì danh sâu hay cạn.
Ấn Quang Đại Sư