Tác Giả

Hòa Thượng Thích Huyền Dung


Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức,

Ðức Thế Tôn khen ông Mạn Thù Thất Lợi đồng tử rằng:” Hay thay! Hay thay! Mạn Thù Thất Lợi! Ngươi lấy lòng đại bi yêu cầu Ta nói những bổn nguyện công.... Xem Tiếp

Kinh Sách Cùng Tác Giả

Kinh Dược Sư

Ta nghe như vầy: Một thuở nọ, đức Bạt Già Phạm đi châu du giáo hóa các nước, đến thành Quảng Nghiêm,.... Xem Tiếp

Từ Bi Tam Muội Thủy Sám

Tất cả chư Phật, thương xót chúng sinh, nói pháp lập đàn Thủy Sám. Chúng sinh vì nghiệp cấu nặng nề.... Xem Tiếp