Tác Giả

Pháp Sư Luyến Tây Đại Sư Ngọc Phong Cổ Côn


Niệm Phật Tứ Đại Yếu Quyết,

Nếu tham tịnh cảnh thì nhất định sẽ coi sự nhẹ nhàng, an vui trong khi tịnh tọa là kỳ đặc, cực lực coi chuyện trì danh là tầm thường. Nếu tham cứu câu.... Xem Tiếp

Thiền Tịnh Giảng Hòa,

Niệm Phật Tứ Ðại Yếu Quyết là bản cảnh sách dành cho người niệm Phật, nhưng vì có bậc Thiền giả tưởng lầm tôi phá Thiền nên đâm ra khích bác. Bởi vậy,.... Xem Tiếp

Kinh Sách Cùng Tác Giả

Niệm Phật Tứ Đại Yếu Quyết

Sách Di Ðà Yếu Giải viết: “A Di Ðà Phật là vạn đức hồng danh, niệm danh hiệu để chiêu cảm đức thì.... Xem Tiếp