Tác Giả

Đại Sư Linh Phong Ngẫu Ích Trí Húc


Bàn Về Niệm Phật Tam Muội,

Ông Chương Khiết Chi ở Toàn Thành kể rằng cha mình là cụ Vũ Hành, suốt đời thực sự tu hành, lâm chung ngồi niệm Phật qua đời, và mẹ ông ta là bà Vũ.... Xem Tiếp

Biện Minh Phương Cách Tu Tam Muội,

Hỏi: Nay theo lời dạy của đại sư thời biết do vận tâm rộng lớn sâu cạn mà cảm nên, nếu cần phải thiết lập đạo tràng, cúng phẩm đầy đủ, cho đến an tâm.... Xem Tiếp

Chánh Hạnh,

Hành giả đã phát chí nguyện đem cả thân tâm thanh tịnh vào đạo tràng, trước phải quán tưởng ta và tất cả chúng sanh cùng tận cả hư không giới vi trần.... Xem Tiếp

Giải Thích Nghĩa Niệm Phật Tiêu Tội,

Có người hỏi: Niệm Phật Tam Muội Trực Chỉ mới là cảnh giới y chánh cõi Cực-Lạc, phải có hạnh nguyện cầu sanh, nếu không thì chưa hoàn bị. Trong kinh.... Xem Tiếp

Giải Thích Tâm Chán Ta Bà Vui Về Cực Lạc,

Nói hai cõi là chư Phật phân rõ sự khổ sự vui của hai thế giới. Phần trên hành giả nghe nói y báo chánh báo của hai cõi, theo kinh văn, thì thấy cõi.... Xem Tiếp

Giảng Về Niệm Phật Tam Muội,

Niệm Phật Tam Muội còn gọi là Bảo Vương Tam Muội, là vua trong các tam muội. Phàm là các tam muội Thiên, Viên, Quyền, Thật, không tam muội nào là.... Xem Tiếp

«««1 2 3 4 5 »»»

Kinh Sách Cùng Tác Giả

A Di Đà Kinh Yếu Giải

Bộ kinh này dùng người nói ra kinh và người bị nói đến trong kinh để đặt thành cái tên đề của bộ.... Xem Tiếp

Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Thích Yếu

Một niệm sát-na tâm hiện tiền của chúng ta vốn ‘trong sạch rỗng suốt, sángtỏ thường biết’3, chẳng ở.... Xem Tiếp

Di Giáo Tam Kinh

Đề kinh bẩy chữ, thông biệt chung hợp, nhân pháp cùng nêu. Kinh là thông danh, vì hết thẩy tạng Tu.... Xem Tiếp

Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Luân Quán Hội Nghĩa phần 1

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa là lời đàm luận rốt ráo cùng tột của chư Phật. Vốn do Thích Ca Mâu Ni Như.... Xem Tiếp

«««1 2 3 4 »»»