Tác Giả

Đời Dao Tần, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập


Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh,

Quán tự tại bồ tát hành thâm Bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất.... Xem Tiếp

Kinh Sách Cùng Tác Giả

Bát Nhã Tâm Kinh

Bát nhã ba la mật đa tâm kinh” là bộ kinh ngắn nhất của Đại thừa Phật giáo, vì chỉ có 260 chữ Hán,.... Xem Tiếp

Chú Giải Kinh Kim Cang và Kinh Chánh Pháp Chưa Từng Có

Đức Phật dùng trí tuệ vô thượng nhiệm mầu để quán sát tất cả chúng sanh, biết căn tánh của họ rộng.... Xem Tiếp

Đại Trí Độ Luận Tập 4

Bấy giờ Ðế thích tham quý trí tuệ như mộng ấy, còn Bồ tát được lực trí tuệ ấy không cần sự thủ hộ.... Xem Tiếp

Kinh A Di Đà

Ta nghe như vầy: Một thuở nọ đức Phật ở nơi vườn Kỳ Thọ, Cấp Cô Độc nước Xá-Vệ, cùng với một nghìn.... Xem Tiếp

«««1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »»»