Tác Giả

Cư Sĩ Vọng Tây

1. Bảy Năm Đầu Khi Học Phật Vẫn Còn Bài Trừ Tịnh Độ
2. Buông Bỏ Chấp Trước Mới Thoát Khỏi Luân Hồi
3. Cả Ngày Từ Sớm Đến Tối Nắm Chắc Câu A Di Đà Phật Có Thể Vãng Sanh Không...?
4. Chánh Tri Kiến
5. Chỉ có chánh giác mới giải quyết được vấn đề
6. Chúng Sanh Khổ Nạn Lớn Nhất Là Gì...?
7. Chúng Sanh Ở Thế Giới Ta Bà Dễ Dàng Phạm Nhất Là Khẩu Nghiệp
8. Chúng Sanh Vô Biên Thệ Nguyện Độ
9. Chúng Ta Học Phật Bắt Đầu Vào Từ Chỗ Nào Vậy...?
10. Chúng Ta Học Phật Là Cầu Cái Gì...?
11. Chuyển Mê Thành Ngộ
12. Công Đức Tương Đối Không Dễ Giữ Gìn
13. Công Phu Tu Học Không Có Nền Tảng
14. Cung Kính Tam Bảo
15. Cương Lĩnh Tu Hành Của Chúng Ta Là Giác Chánh Tịnh
16. Điều Không Nên Buông Xuống Thì Anh Ấy Lại Buông Xuống
17. Điều Quan Trọng Nhất Là Phải Niệm Phật Cho Rõ Ràng
18. Giải Thích Đề Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác
19. Hiếu Dưỡng Cha Mẹ Phụng Sự Sư Trưởng Từ Tâm Bất Sát Tu Thập Thiện Nghiệp
20. Hóa giải lòng oán hận sâu nặng
21. Học Phật Trước Tiên Phải Biết Phật Là Gì...?
22. Khẩu Nghiệp
23. Khẩu Nghiệp Là Rất Dễ Dàng Tạo
24. Khi Biết Ít Chuyện Thì Cũng Ít Phiền Não
25. Không Có Lo Sợ
26. Khuyên Các Vị Phải Tu Công Đức
27. Làm Thế Nào Để Khắc Phục Bệnh Khổ
28. Làm Thế Nào Để Mở Rộng Tâm Lượng...?
29. Làm Thế Nào Niệm Phật Được Tương Ứng?
30. Lợi Ích Khi Niệm Phật
31. Lục Độ Ba La Mật
32. Nghe Kinh Quan Trọng
33. Ngũ Phước
34. Người Thế Gian Cầu Nguyện Quá Nhiều Vì Sao Không Có Được Cảm Ứng...?
35. Nhà Tích Chứa Điều Thiện Ắt Có Nhiều Niềm Vui Nhà Tích Chứa Điều Ác Ắt Có Nhiều Tai Ương
36. Nhập Tri Kiến Phật
37. Nhất Định Phải Nhớ Nghĩ Chúng Sanh Khổ
38. Nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật
39. Nhìn Sâu Buông Xả Tự Tại Tùy Duyên Niệm Phật
40. Niệm Phật Không Được Vì Bản Thân
41. Phải Làm Thế Nào Để Đoạn Phiền Não
42. Pháp Môn Bình Đẳng Không Có Cao Thấp
43. Pháp Ngữ Dạy Thầy Hoa Quyền Đang Bị Bệnh
44. Phật Dạy Chúng Ta Đoạn Tương Tục Tâm
45. Phật Dạy Chúng Ta Tạo Tác Lỗi Lầm Không Nên Che Giấu
46. Phật Giáo Là Giáo Dục Của Phật Đà
47. Phật Khuyên Bảo Chúng Ta Phải Minh Tín Nhân Quả
48. Phật Khuyên Chúng Ta Phải Phát Tâm Bồ Đề
49. Phật Nhắc Nhở Chúng Ta Ác Đạo Đáng Sợ
50. Phật Pháp Dạy Học Mục Tiêu Cuối Cùng Là Lìa Khổ Được Vui
51. Quảng Tu Cúng Dường
52. Sám Hối Nghiệp Chướng
53. Sau Khi Sanh Đến Thế Giới Tây Phương Cực Lạc Có Phải Là Lập Tức Có Thể Trở Lại Độ Chúng Sanh Hay Không
54. Sửa Lỗi Của Chính Mình Còn Không Kịp Thì Đâu Có Thời Gian Để Nhìn Lỗi Của Người Khác
55. Ta Sống Ở Thế Gian Này Là Vì Ai Vậy...?
56. Tam Học Giới Định Huệ
57. Tâm Tưởng Bất Đồng Nên Sanh Ra Lục Đạo
58. Tạo Tác Lỗi Lầm Không Nên Che Giấu
59. Tín Giải Hành Chứng
60. Tín Tâm Là Nhân Tố Thành Tựu Đệ Nhất
61. Tịnh Độ Tông
62. Tông Tịnh Độ Dạy Chúng Ta An Trụ Ở Trong Phật Hiệu
63. Tứ Nhiếp Pháp
64. Tu Từ Căn Bản
65. Tứ Y Pháp
66. Vận Mạng Từ Đâu Mà Có...?
67. Vì Sao Cả Đời Này Của Chúng Ta Không Gặp Được Một Thầy Tốt...?
68. Ý Nghĩa Của Túc Mạng Thông
69. Ý Nghĩa Của Việc Cúng Nước Là Gì...?
70. Ý Nghĩa Sâu Xa Của Bốn Chữ A Di Đà Phật
TBD
Cố Giáo Sư Minh Chi
Cư Sĩ Bành Tế Thanh
Cư Sĩ Bích Ngọc
Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Cư Sĩ Cao Hữu Đính
Cư Sĩ Chân Hiền Tâm
Cư Sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền
Cư Sĩ Đạo Quang
Cư Sĩ Diệu Âm
Cư Sĩ Diệu Hà
Cư Sĩ Định Huệ
Cư Sĩ Đoàn Trung Còn
Cư Sĩ Đức Hạnh Lê Bảo Kỳ
Cư Sĩ Dương Đình Hỷ
Cư Sĩ Đường Tương Thanh
Cư Sĩ Giang Đô Trịnh Vĩ Am
Cư Sĩ Giang Vị Nông
Cư Sĩ Hạnh Cơ
Cư Sĩ Hồng Như
Cư Sĩ Hồng Dương Nguyễn Văn Hai
Cư Sĩ Khánh Vân
Cư Sĩ Lâm Cự Tinh
Cư Sĩ Lê Huy Trứ MSEE
Cư Sĩ Lê Sỹ Minh Tùng
Cư Sĩ Liêu Nguyên
Cư Sĩ Liêu Địch Liên
Cư Sĩ Lưu Minh Chánh
Cư Sĩ Lưu Thừa Phù Ghi Chép
Cư Sĩ Lý Viên Tịnh Kết Tập, Ấn Quang Đại Sư Giám Định
Cư Sĩ Mao Lăng Vân cung kính kết tập
Cư Sĩ Minh Chánh
Cư Sĩ Minh Trí và Mẫn Đạt
Cư Sĩ Nguyên Giác
Cư Sĩ Nguyên Hồng
Cư Sĩ Nguyễn Lang
Cư Sĩ Nguyên Phong
Cư Sĩ Nguyễn Đức Sâm , Ngô Đức Thọ
Cư Sĩ Nguyễn Đức Sinh
Cư Sĩ Nguyễn Hữu Kiệt
Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến
Cư Sĩ Phạm Cổ Nông
Cư Sĩ Phương Luân
Cư Sĩ Quách Huệ Trân
Cư Sĩ Quảng Minh
Cư Sĩ Tâm Phước
Cư Sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám
Cư Sĩ Thiên Nhơn
Cư Sĩ Thôi Chú Bình
Cư Sĩ Tiểu Bình Thật
Cư Sĩ Tịnh Mạc, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, giám định
Cư Sĩ Tô Khắc Minh
Cư Sĩ Tôn A Tử
Cư Sĩ Trí Khiêm
Cư Sĩ Uông Trí Biểu
Cư Sĩ Viên Đạt
Cư Sĩ Vọng Tây
Đại Lão Hòa Thượng Hư Vân
Đại Lão Hòa Thượng Mộng Tham
Đại Lão Hòa Thượng Thích Ấn Quang
Đại Lão Hòa Thượng Thích Diễn Bồi
Đại Lão Hòa Thượng Thích Hành Trụ
Đại Lão Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ
Đại Lão Hòa Thượng Thích Tịnh Không
Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Đại Lão Hòa Thượng Tinh Vân
Đại Sư An Thế Cao
Đại Sư Bách Trượng Hoài Hải
Đại Sư Chí Công
Đại Sư Cổ Diêm Khuông Am Thanh Liên bật-sô Linh Thừa
Đại Sư Đạo Bái
Đại Sư Đạo Nguyên
Đại Sư Đạo Tuyên
Đại Sư Diệu Hiệp
Đại Sư Diệu Không
Đại Sư Diệu Liên
Đại Sư Gia Tường Cát Tạng
Đại Sư Hải Đông
Đại Sư Hám Sơn
Đại Sư Hoài Cảm
Đại Sư Hoằng Nhất
Đại Sư Hoằng Tán
Đại Sư Huệ Ngộ
Đại Sư Khuy Cơ
Đại Sư Liên Trì
Đại Sư Linh Phong Ngẫu Ích Trí Húc
Đại Sư Phi Tích
Đại Sư Quán Đảnh
Đại Sư Quảng Khâm
Đại Sư Tăng Triệu
Đại Sư Thái Hư
Đại Sư Thân Loan
Đại Sư Thang Hương Danh
Đại Sư Thật Hiền
Đại Sư Thật Xoa Nan Đà
Đại Sư Thích Ấn Thuận
Đại Sư Thích Tăng Triệu
Đại Sư Thiên Thai Trí Giả
Đại Sư Thượng Sư Tsong Kha Pa
Đại Sư Tĩnh Am
Đại Sư Tông Bổn
Đại Sư Triệt Ngộ
Đại Sư Tsong Kha Pa
Đại Sư Ưu Đàm
Đại Sư Viên Hư
Đại Sư Vĩnh Minh Diên Thọ
Đời Dao Tần, Duy Tắc Thiền sư Thiên Như
Đời Dao Tần, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập
Hòa Thượng DaLai Lama
Hòa Thượng Hàm Thị
Hòa Thượng Thích Bảo Lạc
Hòa Thượng Thích Bích Liên
Hòa Thượng Thích Chân Thường
Hòa Thượng Thích Đồng Bổn
Hòa Thượng Thích Đổng Minh
Hòa Thượng Thích Đức Nhuận
Hòa Thượng Thích Đức Niệm
Hòa Thượng Thích Đức Thắng
Hòa Thượng Thích Giác Khang
Hòa Thượng Thích Giác Qủa
Hòa Thượng Thích Giác Quang
Hòa Thượng Thích Hân Hiền
Hòa Thượng Thích Hoằng Tri
Hòa Thượng Thích Hồng Đạo
Hòa Thượng Thích Hồng Nhơn
Hòa Thượng Thích Huệ Hưng
Hòa Thượng Thích Huyền Dung
Hòa Thượng Thích Huyền Tôn
Hòa Thượng Thích Khánh Anh
Hòa Thượng Thích Khế Chơn
Hòa Thượng Thích Mãn Giác
Hòa Thượng Thích Minh Cảnh
Hòa Thượng Thích Minh Châu
Hòa Thượng Thích Minh Lễ
Hòa Thượng Thích Minh Thành
Hòa Thượng Thích Nhất Chân
Hòa Thượng Thích Như Điển
Hòa Thượng Thích Phước Nhơn
Hòa Thượng Thích Phước Sơn
Hòa Thượng Thích Quảng Độ
Hòa Thượng Thích Quang Phú
Hòa Thượng Thích Tâm Châu
Hòa Thượng Thích Tâm Quang
Hòa Thượng Thích Thái Hòa
Hòa Thượng Thích Thắng Hoan
Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm
Hòa Thượng Thích Thiên Ân
Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Hòa Thượng Thích Thiện Huệ
Hòa Thượng Thích Thiện Siêu
Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Hòa Thượng Thích Thông Bửu
Hòa Thượng Thích Tịnh Nghiêm
Hòa Thượng Thích Toàn Châu
Hòa Thượng Thích Trí Chơn
Hòa Thượng Thích Trí Hoằng
Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Hòa Thượng Thích Trí Thủ
Hòa Thượng Thích Trung Quán
Hòa Thượng Thích Từ Quang
Hòa Thượng Thích Tuệ Đăng
Hòa Thượng Thích Tuệ Đặng
Hòa Thượng Thích Tuệ Nhuận
Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ
Hòa Thượng Thích Tuyên Hóa
Hòa Thượng Thích Viên Giác
Hòa Thượng Thích Viên Lý
Tam Tạng Pháp Sư Bát Nhã
Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm
Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang
Thượng Nhân Pháp Nhiên
Thượng Tọa Thích Chân Tính
Thượng Tọa Thích Chánh Lạc
Thượng Tọa Thích Đồng Ngộ
Thượng Tọa Thích Đức Trí
Thượng Tọa Thích Giải Hiền
Thượng Tọa Thích Hằng Đạt
Thượng Tọa Thích Hạnh Bình
Thượng Tọa Thích Mật Thể
Thượng Tọa Thích Minh Quang
Thượng Tọa Thích Minh Tuệ
Thượng Tọa Thích Nguyên Bình
Thượng Tọa Thích Nguyên Chơn
Thượng Tọa Thích Nguyên Hùng
Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng
Thượng Tọa Thích Nhuận Châu
Thượng Tọa Thích Phước Hòa
Thượng Tọa Thích Phước Thái
Thượng Tọa Thích Quảng Ánh
Thượng Tọa Thích Thiện Phụng
Thượng Tọa Thích Tiến Đạt
Thượng Tọa Thích Trí Đức
Thượng Tọa Thích Trí Siêu
Thượng Tọa Thích Trường Lạc
Thượng Tọa Thích Vĩnh Hóa
Tỳ Kheo Thích Đăng Quang
Tỳ Kheo Thích Duy Lực
Tỳ Kheo Thích Giác Nghiên
Tỳ Kheo Thích Giới Đức
Tỳ Kheo Thích Giới Nghiêm
Tỳ Kheo Thích Hoằng Đạo
Tỳ Kheo Thích Hoằng Thường
Tỳ Kheo Thích Minh Điền
Tỳ Kheo Thích Minh Định
Tỳ Kheo Thích Minh Định
Tỳ Kheo Thích Minh Trí
Tỳ Kheo Thích Nguyên Chứng
Tỳ Kheo Thích Thanh Giác
Tỳ Kheo Thích Thiện Hạnh
Tỳ Kheo Thích Thiện Trang
Tỳ Kheo Thích Thông Huệ
Tỳ Kheo Visuđhacara"Dù niệm thầm hay niệm ra tiếng đều phải nhiếp tâm niệm chắc chắn mà thôi. Hơn nữa, trong pháp trì danh, cần phải mỗi câu mỗi chữ, tâm và tiếng phải nương theo nhau, chẳng được xen tập mảy may ý niệm thế tục. Lâu ngày thành thục, quyết định được vãng sanh Cực Lạc, ngồi trên hoa sen báu, đạt lên địa vị Bất Thối."
Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát