Cư Sĩ Vọng Tây

1. Bảy Năm Đầu Khi Học Phật Vẫn Còn Bài Trừ Tịnh Độ
2. Buông Bỏ Chấp Trước Mới Thoát Khỏi Luân Hồi
3. Cả Ngày Từ Sớm Đến Tối Nắm Chắc Câu A Di Đà Phật Có Thể Vãng Sanh Không...?
4. Chỉ có chánh giác mới giải quyết được vấn đề
5. Chúng Sanh Khổ Nạn Lớn Nhất Là Gì...?
6. Chúng Sanh Vô Biên Thệ Nguyện Độ
7. Chúng Ta Học Phật Bắt Đầu Vào Từ Chỗ Nào Vậy...?
8. Chúng Ta Học Phật Là Cầu Cái Gì...?
9. Chuyển Mê Thành Ngộ
10. Công Đức Tương Đối Không Dễ Giữ Gìn
11. Công Phu Tu Học Không Có Nền Tảng
12. Cung Kính Tam Bảo
13. Điều Không Nên Buông Xuống Thì Anh Ấy Lại Buông Xuống
14. Điều Quan Trọng Nhất Là Phải Niệm Phật Cho Rõ Ràng
15. Hiếu Dưỡng Cha Mẹ Phụng Sự Sư Trưởng Từ Tâm Bất Sát Tu Thập Thiện Nghiệp
16. Hóa giải lòng oán hận sâu nặng
17. Học Phật Trước Tiên Phải Biết Phật Là Gì...?
18. Không Có Lo Sợ
19. Khuyên Các Vị Phải Tu Công Đức
20. Làm Thế Nào Để Mở Rộng Tâm Lượng...?
21. Làm Thế Nào Niệm Phật Được Tương Ứng?
22. Lợi ích khi niệm Phật
23. Ngũ Phước
24. Người Thế Gian Cầu Nguyện Quá Nhiều Vì Sao Không Có Được Cảm Ứng...?
25. Nhà Tích Chứa Điều Thiện Ắt Có Nhiều Niềm Vui Nhà Tích Chứa Điều Ác Ắt Có Nhiều Tai Ương
26. Nhận Thức Phật Giáo Phần 4
27. Nhận Thức Phật Giáo Phần 5
28. Nhận Thức Phật Giáo Phần 6
29. Nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật
30. Niệm Phật Không Được Vì Bản Thân
31. Phải Làm Thế Nào Để Đoạn Phiền Não
32. Pháp Ngữ Dạy Thầy Hoa Quyền Đang Bị Bệnh
33. Phật Giáo Là Giáo Dục Của Phật Đà
34. Phật Pháp Dạy Học Mục Tiêu Cuối Cùng Là Lìa Khổ Được Vui
35. Sám Hối Nghiệp Chướng
36. Sau Khi Sanh Đến Thế Giới Tây Phương Cực Lạc Có Phải Là Lập Tức Có Thể Trở Lại Độ Chúng Sanh Hay Không
37. Sửa Lỗi Của Chính Mình Còn Không Kịp Thì Đâu Có Thời Gian Để Nhìn Lỗi Của Người Khác
38. Ta Sống Ở Thế Gian Này Là Vì Ai Vậy...?
39. Tâm Tưởng Bất Đồng Nên Sanh Ra Lục Đạo
40. Tín Tâm Là Nhân Tố Thành Tựu Đệ Nhất
41. Tông Tịnh Độ Dạy Chúng Ta An Trụ Ở Trong Phật Hiệu
42. Tứ Nhiếp Pháp
43. Tu Từ Căn Bản
44. Tứ Y Pháp
45. Vận Mạng Từ Đâu Mà Có...?
46. Vì Sao Cả Đời Này Của Chúng Ta Không Gặp Được Một Thầy Tốt...?
47. Ý Nghĩa Của Túc Mạng Thông
48. Ý Nghĩa Của Việc Cúng Nước Là Gì...?
No Record FoundDù niệm thầm hay niệm ra tiếng đều phải nhiếp tâm niệm chắc chắn mà thôi. Hơn nữa, trong pháp trì danh, cần phải mỗi câu mỗi chữ, tâm và tiếng phải nương theo nhau, chẳng được xen tập mảy may ý niệm thế tục. Lâu ngày thành thục, quyết định được vãng sanh Cực Lạc, ngồi trên hoa sen báu, đạt lên địa vị Bất Thối. Nếu năm tháng tuổi già chưa hết, do ông đã chứng đắc như thế, ông sẽ dạy dỗ đại chúng hòng báo ân sâu của Phật.
Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát