Tác Giả

Cư Sĩ Vọng Tây

1. Bảy Năm Đầu Khi Học Phật Vẫn Còn Bài Trừ Tịnh Độ
2. Buông Bỏ Chấp Trước Mới Thoát Khỏi Luân Hồi
3. Cả Ngày Từ Sớm Đến Tối Nắm Chắc Câu A Di Đà Phật Có Thể Vãng Sanh Không...?
4. Cầu Vãng Sinh Tịnh Độ Thực Hành Xả Bỏ
5. Chánh Tri Kiến
6. Chỉ có chánh giác mới giải quyết được vấn đề
7. Chúng Sanh Khổ Nạn Lớn Nhất Là Gì...?
8. Chúng Sanh Ở Thế Giới Ta Bà Dễ Dàng Phạm Nhất Là Khẩu Nghiệp
9. Chúng Sanh Vô Biên Thệ Nguyện Độ
10. Chúng Ta Học Phật Bắt Đầu Vào Từ Chỗ Nào Vậy...?
11. Chúng Ta Học Phật Là Cầu Cái Gì...?
12. Chuyển Mê Thành Ngộ
13. Công Đức Tương Đối Không Dễ Giữ Gìn
14. Công Phu Tu Học Không Có Nền Tảng
15. Cung Kính Tam Bảo
16. Cương Lĩnh Tu Hành Của Chúng Ta Là Giác Chánh Tịnh
17. Điều Không Nên Buông Xuống Thì Anh Ấy Lại Buông Xuống
18. Điều Quan Trọng Nhất Là Phải Niệm Phật Cho Rõ Ràng
19. Giải Thích Đề Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác
20. Giới Dâm Văn
21. Hiếu Dưỡng Cha Mẹ Phụng Sự Sư Trưởng Từ Tâm Bất Sát Tu Thập Thiện Nghiệp
22. Hóa Giải Lòng Oán Hận Sâu Nặng
23. Hóa Giải Xung Đột Gia Đình
24. Học Phật Trước Tiên Phải Biết Phật Là Gì...?
25. Khẩu Nghiệp
26. Khẩu Nghiệp Là Rất Dễ Dàng Tạo
27. Khi Biết Ít Chuyện Thì Cũng Ít Phiền Não
28. Không Có Lo Sợ
29. Khuyên Các Vị Phải Tu Công Đức
30. Làm Thế Nào Để Khắc Phục Bệnh Khổ
31. Làm Thế Nào Để Mở Rộng Tâm Lượng...?
32. Làm Thế Nào Niệm Phật Được Tương Ứng?
33. Lợi Ích Khi Niệm Phật
34. Lục Độ Ba La Mật
35. Nghe Kinh Quan Trọng
36. Ngũ Phước
37. Người Thế Gian Cầu Nguyện Quá Nhiều Vì Sao Không Có Được Cảm Ứng...?
38. Nhà Tích Chứa Điều Thiện Ắt Có Nhiều Niềm Vui Nhà Tích Chứa Điều Ác Ắt Có Nhiều Tai Ương
39. Nhập Tri Kiến Phật
40. Nhất Định Phải Nhớ Nghĩ Chúng Sanh Khổ
41. Nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật
42. Nhìn Sâu Buông Xả Tự Tại Tùy Duyên Niệm Phật
43. Niệm Phật Không Được Vì Bản Thân
44. Phải Làm Thế Nào Để Đoạn Phiền Não
45. Pháp Môn Bình Đẳng Không Có Cao Thấp
46. Pháp Ngữ Dạy Thầy Hoa Quyền Đang Bị Bệnh
47. Phật Dạy Chúng Ta Đoạn Tương Tục Tâm
48. Phật Dạy Chúng Ta Tạo Tác Lỗi Lầm Không Nên Che Giấu
49. Phật Giáo Là Giáo Dục Của Phật Đà
50. Phật Khuyên Bảo Chúng Ta Phải Minh Tín Nhân Quả
51. Phật Khuyên Chúng Ta Phải Phát Tâm Bồ Đề
52. Phật Nhắc Nhở Chúng Ta Ác Đạo Đáng Sợ
53. Phật Pháp Dạy Học Mục Tiêu Cuối Cùng Là Lìa Khổ Được Vui
54. Quảng Tu Cúng Dường
55. Sám Hối Nghiệp Chướng
56. Sau Khi Sanh Đến Thế Giới Tây Phương Cực Lạc Có Phải Là Lập Tức Có Thể Trở Lại Độ Chúng Sanh Hay Không
57. Sửa Lỗi Của Chính Mình Còn Không Kịp Thì Đâu Có Thời Gian Để Nhìn Lỗi Của Người Khác
58. Ta Sống Ở Thế Gian Này Là Vì Ai Vậy...?
59. Tam Học Giới Định Huệ
60. Tâm Tưởng Bất Đồng Nên Sanh Ra Lục Đạo
61. Tạo Tác Lỗi Lầm Không Nên Che Giấu
62. Tín Giải Hành Chứng
63. Tín Tâm Là Nhân Tố Thành Tựu Đệ Nhất
64. Tịnh Độ Tông
65. Tông Tịnh Độ Dạy Chúng Ta An Trụ Ở Trong Phật Hiệu
66. Tứ Nhiếp Pháp
67. Tu Từ Căn Bản
68. Tứ Y Pháp
69. Vận Mạng Từ Đâu Mà Có...?
70. Vì Sao Cả Đời Này Của Chúng Ta Không Gặp Được Một Thầy Tốt...?
71. Vu Lan Bàn Về Lý Luận Và Sự Thật Của Việc Siêu Độ
72. Ý Nghĩa Của Túc Mạng Thông
73. Ý Nghĩa Của Việc Cúng Nước Là Gì...?
74. Ý Nghĩa Sâu Xa Của Bốn Chữ A Di Đà Phật


TBD
Cố Giáo Sư Minh Chi
Cố Giáo Sư Trương Đình Nguyên
Cư Sĩ Bành Tế Thanh
Cư Sĩ Bích Ngọc
Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Cư Sĩ Cao Hữu Đính
Cư Sĩ Chân Hiền Tâm
Cư Sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền
Cư Sĩ Đạo Quang
Cư Sĩ Diệu Âm
Cư Sĩ Diệu Hà
Cư Sĩ Định Huệ
Cư Sĩ Đoàn Trung Còn
Cư Sĩ Đức Hạnh Lê Bảo Kỳ
Cư Sĩ Dương Đình Hỷ
Cư Sĩ Đường Tương Thanh
Cư Sĩ Giang Đô Trịnh Vĩ Am
Cư Sĩ Giang Vị Nông
Cư Sĩ Hạnh Cơ
Cư Sĩ Hồ U Trinh Ở Núi Tứ Minh
Cư Sĩ Hoàng Phước Đại
Cư Sĩ Hồng Như
Cư Sĩ Hồng Dương Nguyễn Văn Hai
Cư Sĩ Huệ Thiện
Cư Sĩ Khánh Vân
Cư Sĩ Lâm Cự Tinh
Cư Sĩ Lê Huy Trứ MSEE
Cư Sĩ Lê Sỹ Minh Tùng
Cư Sĩ Liêu Nguyên
Cư Sĩ Liêu Địch Liên
Cư Sĩ Lưu Minh Chánh
Cư Sĩ Lưu Thừa Phù Ghi Chép
Cư Sĩ Lý Viên Tịnh
Cư Sĩ Lý Nhất Quang
Cư Sĩ Mao Lăng Vân cung kính kết tập
Cư Sĩ Minh Chánh
Cư Sĩ Minh Trí và Mẫn Đạt
Cư Sĩ Ngô Đức Thọ
Cư Sĩ Nguyên Giác
Cư Sĩ Nguyên Hồng
Cư Sĩ Nguyễn Lang
Cư Sĩ Nguyên Phong
Cư Sĩ Nguyễn Đức Sâm , Ngô Đức Thọ
Cư Sĩ Nguyễn Đức Sinh
Cư Sĩ Nguyễn Hữu Kiệt
Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến
Cư Sĩ Nguyễn Xuân Chiến
Cư Sĩ Phạm Cổ Nông
Cư Sĩ Phúc Trung
Cư Sĩ Phương Luân
Cư Sĩ Quách Huệ Trân
Cư Sĩ Quảng Minh
Cư Sĩ Tâm Phước
Cư Sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám
Cư Sĩ Thiên Nhơn
Cư Sĩ Thôi Chú Bình
Cư Sĩ Thuần Bạch
Cư Sĩ Tiểu Bình Thật
Cư Sĩ Tịnh Mặc
Cư Sĩ Tô Khắc Minh
Cư Sĩ Tôn A Tử
Cư Sĩ Uông Trí Biểu
Cư Sĩ Viên Đạt
Cư Sĩ Vọng Tây
Đại Lão Hòa Thượng Hư Vân
Đại Lão Hòa Thượng Thích Ấn Quang
Đại Lão Hòa Thượng Thích Diễn Bồi
Đại Lão Hòa Thượng Thích Hành Trụ
Đại Lão Hòa Thượng Thích Mộng Tham
Đại Lão Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ
Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan
Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Đại Lão Hòa Thượng Tinh Vân
Đại Sư An Thế Cao
Đại Sư Bách Trượng Hoài Hải
Đại Sư Chí Công
Đại Sư Cổ Diêm Khuông Am Thanh Liên bật-sô Linh Thừa
Đại Sư Đạo Bái
Đại Sư Đạo Nguyên
Đại Sư Đạo Tuyên
Đại Sư Diệu Hiệp
Đại Sư Diệu Khẩu
Đại Sư Diệu Không
Đại Sư Diệu Liên
Đại Sư Đời Tống, Nguyên Chiếu
Đại Sư Gia Tường Cát Tạng
Đại Sư Hải Đông
Đại Sư Hám Sơn
Đại Sư Hàm Thị
Đại Sư Hoài Cảm
Đại Sư Hoằng Nhất
Đại Sư Hoằng Tán
Đại Sư Huệ Ngộ
Đại Sư Khuy Cơ
Đại Sư Liên Trì
Đại Sư Linh Phong Ngẫu Ích Trí Húc
Đại Sư Pháp Tạng Hiền Thủ
Đại Sư Phi Tích
Đại Sư Pomnyun Sunim Trí Quang
Đại Sư Quán Đảnh
Đại Sư Quảng Khâm
Đại Sư Tăng Triệu
Đại Sư Thái Hư
Đại Sư Thân Loan
Đại Sư Thang Hương Danh
Đại Sư Thanh Lương Trừng Quán
Đại Sư Thật Hiền
Đại Sư Thật Xoa Nan Đà
Đại Sư Thích Ấn Thuận
Đại Sư Thích Tăng Triệu
Đại Sư Thiên Thai Trí Giả
Đại Sư Thượng Sư Tsong Kha Pa
Đại Sư Tĩnh Am
Đại Sư Tông Bổn
Đại Sư Triệt Ngộ
Đại Sư Trung Phong Minh Bổn
Đại Sư Tsong Kha Pa
Đại Sư Ưu Đàm
Đại Sư Viên Hư
Đại Sư Vĩnh Minh Diên Thọ
Đời Dao Tần, Duy Tắc Thiền sư Thiên Như
Đời Dao Tần, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập
Đời Đường Sa Môn Văn Thẩm Thiếu Khương
Đời Lưu Tống Cương Lương Gia Xá
Hòa Thượng DaLai Lama
Hòa Thượng Thích Bảo Lạc
Hòa Thượng Thích Bích Liên
Hòa Thượng Thích Chân Thường
Hòa Thượng Thích Đồng Bổn
Hòa Thượng Thích Đổng Minh
Hòa Thượng Thích Đức Nhuận
Hòa Thượng Thích Đức Niệm
Hòa Thượng Thích Đức Thắng
Hòa Thượng Thích Giác Khang
Hòa Thượng Thích Giác Qủa
Hòa Thượng Thích Giác Quang
Hòa Thượng Thích Hân Hiền
Hòa Thượng Thích Hoằng Tri
Hòa Thượng Thích Hoằng Trí
Hòa Thượng Thích Hồng Đạo
Hòa Thượng Thích Hồng Nhơn
Hòa Thượng Thích Huệ Hưng
Hòa Thượng Thích Huyền Dung
Hòa Thượng Thích Huyền Tôn
Hòa Thượng Thích Huyền Vi
Hòa Thượng Thích Khánh Anh
Hòa Thượng Thích Khế Chơn
Hòa Thượng Thích Mãn Giác
Hòa Thượng Thích Minh Cảnh
Hòa Thượng Thích Minh Châu
Hòa Thượng Thích Minh Lễ
Hòa Thượng Thích Minh Quang
Hòa Thượng Thích Minh Thành
Hòa Thượng Thích Nhất Chân
Hòa Thượng Thích Như Điển
Hòa Thượng Thích Phước Nhơn
Hòa Thượng Thích Phước Sơn
Hòa Thượng Thích Quảng Độ
Hòa Thượng Thích Quang Phú
Hòa Thượng Thích Tâm Châu
Hòa Thượng Thích Tâm Quang
Hòa Thượng Thích Thái Hòa
Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Hòa Thượng Thích Thiên Ân
Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Hòa Thượng Thích Thiện Huệ
Hòa Thượng Thích Thiện Siêu
Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Hòa Thượng Thích Thông Bửu
Hòa Thượng Thích Tịnh Không
Hòa Thượng Thích Tịnh Nghiêm
Hòa Thượng Thích Toàn Châu
Hòa Thượng Thích Trí Chơn
Hòa Thượng Thích Trí Hoằng
Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Hòa Thượng Thích Trí Thủ
Hòa Thượng Thích Trung Quán
Hòa Thượng Thích Từ Quang
Hòa Thượng Thích Tuệ Đăng
Hòa Thượng Thích Tuệ Đặng
Hòa Thượng Thích Tuệ Nhuận
Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ
Hòa Thượng Thích Tuyên Hóa
Hòa Thượng Thích Viên Giác
Hòa Thượng Thích Viên Huy
Hòa Thượng Thích Viên Lý
Tam Tạng Pháp Sư Bát Nhã
Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm
Tam Tạng Pháp Sư Đề Vân Bát Nhã
Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang
Thượng Nhân Pháp Nhiên
Thượng Tọa Thích Chân Tính
Thượng Tọa Thích Chánh Lạc
Thượng Tọa Thích Đồng Ngộ
Thượng Tọa Thích Đức Trí
Thượng Tọa Thích Giải Hiền
Thượng Tọa Thích Hằng Đạt
Thượng Tọa Thích Hạnh Bình
Thượng Tọa Thích Huyền Châu
Thượng Tọa Thích Mật Thể
Thượng Tọa Thích Minh Tuệ
Thượng Tọa Thích Nguyên Bình
Thượng Tọa Thích Nguyên Chơn
Thượng Tọa Thích Nguyên Hùng
Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng
Thượng Tọa Thích Nhuận Châu
Thượng Tọa Thích Phổ Huân
Thượng Tọa Thích Phước Hòa
Thượng Tọa Thích Phước Thái
Thượng Tọa Thích Quảng Ánh
Thượng Tọa Thích Thiện Phụng
Thượng Tọa Thích Tiến Đạt
Thượng Tọa Thích Trí Đức
Thượng Tọa Thích Trí Siêu
Thượng Tọa Thích Trường Lạc
Thượng Tọa Thích Vĩnh Hóa
Tiến Sĩ Lê Sơn Phương Ngọc
Tiến Sĩ Sinh Học Matthieu Ricard
Tiến Sĩ Vật Lý Trịnh Xuân Thuận
Tỳ Kheo Thích Đăng Quang
Tỳ Kheo Thích Đồng Thọ
Tỳ Kheo Thích Đồng Tịnh
Tỳ Kheo Thích Duy Lực
Tỳ Kheo Thích Giác Nghiên
Tỳ Kheo Thích Giới Bổn
Tỳ Kheo Thích Giới Đức
Tỳ Kheo Thích Giới Nghiêm
Tỳ Kheo Thích Hoằng Đạo
Tỳ Kheo Thích Hoằng Thường
Tỳ Kheo Thích Huệ Chiểu Chùa Đại Vân Ở Chuy Châu
Tỳ Kheo Thích Minh Điền
Tỳ Kheo Thích Minh Định
Tỳ Kheo Thích Minh Trí
Tỳ Kheo Thích Nguyên Chứng
Tỳ Kheo Thích Tâm Hạnh
Tỳ Kheo Thích Thanh Giác
Tỳ Kheo Thích Thiện Hạnh
Tỳ Kheo Thích Thiện Trang
Tỳ Kheo Thích Thông Huệ
Tỳ Kheo Thích Viên Ngộ
Tỳ Kheo VisuđhacaraMuốn được vãng sanh về cõi Tịnh độ Tây phương, hành giả phải chuẩn bị ba yếu tố: Tín, Hạnh, Nguyện, nếu thiếu một món nào cũng không thể tu hành có kết quả. Hành giả phải suốt đời chuyên tâm niệm Phật với một lòng thành kính, tin tưởng và nhất quyết cầu khi lâm chung được vãng sanh cõi Tịnh độ. Niệm cho đến “nhất tâm bất loạn” thì chắc chắn sẽ được mãn nguyện.