Tác Giả

Liên Xã Đài Trung


Kinh Sách Cùng Tác Giả

Hộ Niệm Vãng Sanh Tây Phương

Ba yếu tố thành công của sự hộ niệm: Bản thân của người vãng sanh phải hội đủ Tam Tư Lương (ba điều.... Xem Tiếp