Tác Giả

Tỳ Kheo Thích Giới Bổn


Kinh Sách Cùng Tác Giả

Giới Tì Kheo Trong Luật Tứ Phần

Tỳ-kheo nào, khi đi đường được lông dê, nếu cần dùng, không có người mang, được phép tự mang đi cho.... Xem Tiếp