Tác Giả

Cư Sĩ Hồng Dương Nguyễn Văn Hai


Kinh Sách Cùng Tác Giả

Nhân Qủa Đồng Thời

Tiếp theo hai tập, Nhận thức và Không tánh (2001) và Tánh khởi và Duyên khởi (2003), sách Nhân quả.... Xem Tiếp

Nhận Thức Luận Phật Giáo và Không Thánh Trung Quán Luận

Tập sách nầy in lại những bài viết về Trung Quán Luận, đã đăng trong Nguyệt San Phật Học. Ngài Long.... Xem Tiếp