Tác Giả

Lão cư sĩ Từ Tỉnh Dân


Kinh Sách Cùng Tác Giả

Phật Thuyết Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Giảng Ký

Thưa các vị giáo sư, các vị đại đức, các vị đồng tu! Hôm nay, chúng tôi bắt đầu cùng mọi người.... Xem Tiếp