Tác Giả

Cư Sĩ Phạm Cổ Nông


Kinh Sách Cùng Tác Giả

A Di Đà Phật Thánh Điển

Pháp môn Niệm Phật chính là pháp môn Tổng Trì trong Phật giáo, nhưng có chuyên niệm tự Phật, chuyên.... Xem Tiếp

Giải Thích Kinh Địa Tạng

Bồ Tát này có danh xưng Địa Tạng, đó là vì đức hạnh của ngài phù hợp với ý nghĩa hai chữ “địa tạng”..... Xem Tiếp