Tác Giả

Cư Sĩ Lưu Thừa Phù Ghi Chép


Sám Hối Nghiệp Chướng,

Phật dạy rằng tất cả chúng sanh đều có trí tuệ nhưng vì vọng tưởng chấp chướng mà không chứng được tính giác ngộ của Như Lai.  Mấy câu này thật là nói.... Xem Tiếp

Kinh Sách Cùng Tác Giả

Phật Thuyết A Di Đà Yếu Giải Giảng Ký

Tháng Sáu năm ngoái, tôi đã giảng kinh Vô Lượng Thọ tại phòng học nơi này; năm nay, cũng trong.... Xem Tiếp